IS U TESTAMENT WETTIG EN GELDIG?

RGPROK-E-CAMPAIGN.jpg

Ons spandeer die meeste van ons tyd om 'n finansieël veilige en stabiele toekoms vir onsself en ons geliefdes op te bou. So of jy jonk is en onlangs ‘n loopbaan begin het, of middeljarig en op die kruin van jou loopbaan is, of dalk reeds jou skoolgeld betaal het en nou die afgetrede lewe geniet, elkeen het sy unieke ‘boedel’ - die som van ons lewe se werk.

Terwyl ons dalk gelukkig genoeg is om elke dag wakker te word en beheer oor ons eie boedels uit te oefen en so vir ons geliefdes te voorsien, sal daar 'n dag kom wanneer ons nie meer daar is nie. Wat  gebeur met jou boedel wanneer daardie dag aanbreek? Ons advies is om te verseker dat u behoorlike boedelbeplanning gedoen het en 'n wettige testament in plek het.

Om in Suid-Afrika te woon, beteken dat jy gelukkig is om testamentêre vryheid te hê - dit beteken dat jy tot die laaste detail kan dikteer hoe jy jou boedel wil bestuur en versprei nadat jy afgesterf het. Dit is nou te sê indien hierdie wense uiteengesit is in 'n regsgeldige dokument wat voldoen aan die formele vereistes wat deur die wet voorgeskryf word.

Pasop! Om u wense op 'n stukkie papier te skryf of om 'n "gratis testament" af te laai vanaf die internet en te voltooi, beteken nie noodwendig dat u ‘n geldige testament in terme van die Wet op Testamente het nie. Sou u testament as ongeldig bevind word, is dit gelykstaande daaraan dat u glad nie een  het nie. U boedel sal dan volgens die Wet op Intestate Erfopvolging versprei word en geen aandag sal geskenk word aan enige wense wat u mag gehad het nie. Wetgewing bepaal dan in so ‘n geval wie jou erfgename sal wees asook die erfenis wat hulle sal ontvang.

Behoorlike en professionele boedelbeplanning sal u in staat stel om finansiële kwessies soos kontanttekorte en boedelbelasting te reguleer en moontlik te bekamp. Het u al gedink aan die gevolge van u huweliksregime, moontlike egskeidingsbevele, onderhoudsopdragte en lewensversekeringspolisse? Ons beveel aan dat u dit doen aangesien al hierdie faktore waarskynlik 'n impak op u bestorwe boedel sal hê.

Om 'n testament te hê, laat jou toe om nie net 'n voog vir jou minderjarige kind / kinders te nomineer nie, maar ook om iemand te nomineer wie jy vertrou om as 'n trustee in 'n testamentêre trust op te tree wat ingestel kan word om die oorerwing van 'n kind te beskerm totdat hy / sy 'n spesifieke ouderdom bereik.

Voorbeelde van die opsies wat beskikbaar is by die opstel van ‘n testament is om 'n lewenslange vruggebruik oor jou bates te skep ten gunste van jou gade of die vestiging van 'n testamentêre trust in gevalle waar die erfgename nie as “finansieel verstandig” gesien word nie. Geen van hierdie opsies sal egter van krag en effek wees indien dit nie in 'n wettige geldige testament vervat is nie!

Niemand van ons weet wat die dag van môre inhou nie. Al wat ons weet, is dat, ongeag hoe groot of klein jou boedel mag wees – daar kom ‘n dag wat jy nie meer daar is nie en is dit dan van uiterste belang dat jou boedel geadministreer sal word en verdeel sal word volgens jou wense. Maak seker dat jou testament opgestel word deur ‘n professionele persoon wat oor die nodige kennis en kundigheid beskik om te verseker dat u wense behoorlik aangeteken en uitgevoer sal word.

Rauch Gertenbach Prokureurs se professionele personeel is gereed om u gratis by te staan met die hersiening van u testament. Kontak ons by 044 601 9900 of office@rgprok.co.za. Terme en voorwaardes geld

20448934_2033259436896902_1137588357848915696_o.jpg

“NUWE”/”OU” REGSASPEK TEN OPSIGTE VAN DIE AANWASBEDELING

RGPROK-Marriage.jpg

In twee onlangse hofbeslissings, in onderskeidelik die Hoogste Hof van Appèl en die Hoë Hof, Wes-Kaap, is belangrike aspekte ten opsigte van die huwelik buite gemeenskap van goed waarop die aanwasbedeling van toepassing is, oorweeg.

In die aangeleentheid tussen ST v CT bevestig die Hoogste Hof van Appèl die onderskeid tussen die gestipuleerde aanvangswaarde van die onderskeie partye se boedels wanneer die huwelik ‘n aanvang neem en die lys van bates wat uitgesluit word by die berekening van die aanwas by ontbinding van die huwelik.  

Dit is geykte reg dat die pensioenbelang van ‘n gade vir doeleindes van die berekening van die aanwas in ag geneem word.  Die vraagstuk voor die Hof was of ‘n gade se lewende annuïteit as ‘n bate oorweeg kan word om die aanwas te bereken.   Die Hof tref ‘n duidelike onderskeid tussen ‘n gade wat lid is van ‘n pensioenfonds en ‘n gade wat ‘n lewende annuïteit uitgeneem het by ‘n versekeringsmaatskappy.  In Artikel 37A – 37D van die Wet op Pensioenfondse en Artikel 7(7) – 7(8) van die Wet op Egskeidings, word die aanspraak van ‘n gade op die pensioenbelang van die ander gade erken.  

Die Hof wys daarop dat in die geval van ‘n lewende annuïteit, vestig die kapitaal in die versekeringsmaatskappy en die vorderingsreg waaroor die gade beskik om ‘n paaiement te vorder van die versekeringsmaatskappy, is afhanklik van die feit dat hy moes gelewe het toe die paaiement verskuldig raak en indien hy nie meer lewe nie, word die lot van die kapitaal bepaal aan die hand van die vraagstuk of hy ‘n begunstigde aangewys het of nie.  Indien die gade gesterf het voordat die paaiement gevorder kon word, sal die voordeel in terme van die lewende annuïteit uitbetaal aan sy genomineerde (as ‘n genomineerde aangewys is) en indien daar nie ‘n genomineerde is nie, word die voordeel uitbetaal na sy bestorwe boedel.  Die Hof beveel dat ‘n lewende annuïteit nie by die berekening van die aanwas in aanmerking geneem word waar die huwelik ontbind word deur ‘n egskeiding nie.  Skrywer is van oordeel dat die kapitale waarde van ‘n lewende annuïteit wel in ag geneem kan word by die berekening van die aanwas indien een van die gades gesterf het.  

In TN v NN het die Wes-Kaapse Hoë Hof verskillende botsende beslissings in ander howe ten opsigte van die bepalings van Artikel 6(3) van die Wet op Huweliksgoedere 88 van 1984 oorweeg.  Die Hof bevind dat die aanvangswaarde(s) van gades se boedels soos uiteengesit in ‘n huweliksvoorwaarde kontrak en/of sertifikaat slegs prima facie bewys van daardie waardes is.   Gades, sowel as derdes wat ‘n belang by die bepaling van die waardes het, kan getuienis aanbied om die korrekte waardes aan te dui.  

Artikel deur Barend Kruger.

Vir verdere kommentaar of inligting, kontak gerus Barend Kruger, Van Niekerk Steyn of Pieter van der Merwe (George kantoor) by Rauch Gertenbach Prokureurs Ing. 044 601-9900 of  office@rgprok.co.za

Konstitusionele Hof gee erkenning aan langslewende gades in Moslem huwelike

RGPROK-FB.jpg

In Suid-Afrika  word sekere gevolge van die Moslemhuwelike, gesluit volgens die Islamitiese reg, deur regspraak en wetgewing erken.  Die huwelik as instelling word nie erken nie hoofsaaklik as gevolg van die potensiële poligene aard daarvan.  Die status van die Moslemvrou is ‘n bron van groot kommer vir diverse belangegroepe aangesien haar posisie in die Moslemhuwelik as diskriminerend getipeer kan word.  Die gebrek aan erkenning van die Moslemhuwelik het die vrou weerloos gelaat binne die Suid-Afrikaanse regstelsel.

Huidig maak die Suid-Afrikaanse regstelsel slegs voorsiening vir die formele registrasie van ‘n huwelik gesluit en geregistreer in terme van die Huwelikswet 25 van 1961, die Civil Union Act 17 van 2006 en die Wet op die Erkenning van Gebruiklike verbintenisse, 130 van 1998.  Geen voorsiening  word gemaak vir die registrasie van ‘n Moslemhuwelik nie.

‘n Langslewende gade in ‘n Moslemhuwelik was voorheen nie ingesluit by die definisie van ‘n “langslewende gade” vir doeleindes van die voordele waarop langslewende gades in terme van die Wet op Testamente 7 van 1953 geregtig is nie.

Die stryd van gades in Moslemhuwelike is egter onlangs erken deur die Hoë Hof van Suid-Afrika en bevestig deur die Konstitusionele Hof in die saak van Moosa and Others v Minister of Justice and Correctional Services and Others 2018 [2018] ZACC 19 (29 Junie 2018).

In hierdie saak was die oorledene in terme van die Islamitiese reg getroud met twee vroue, die tweede en derde applikant.  Die oorledene is in 1957 getroud met die tweede applikant, gevolg deur die huwelik met die derde applikant in 1964.

Ten einde te kwalifiseer vir ‘n huisverband het die oorledene in 1982, met die toestemming van die derde applikant, sy huwelik met die tweede applikant geregistreer in terme van die Suid-Afrikaanse reg.

Die oorledene het daarna saam met beide sy vroue en van hul 9 kinders in die huis gewoon tot en met sy afsterwe in 2014.  Met sy afsterwe het die oorledene se kinders afstand gedoen van die voordele/bemakings in terme van sy testament.  In hierdie geval het die “langslewende gade” in terme van Arikel 2C(1) van die Wet op Testamente geregtig  geword op die voordele waarvan die kinders afstand gedoen het.

As gevolg van die Aktekantoor se eng interpretasie van die bewoording “langslewende gade” het hulle  geweier om die oorledene se aandeel in die vaste eiendom aan die derde applikant oor te dra.

Hierdie optrede het inbreuk gemaak op die derde applikant  se reg op gelyke behandeling en menswaardigheid in terme van die Grondwet van Suid-Afrika.  Die Konstitusionele hof het bevind dat Arikel 2C(1) onbillik diskrimineer  teen haar op grond van haar geloof en huwelikstatus deur haar nie as ‘n “langslewende gade” te erken nie.  Die hof het derhalwe  die applikante se aansoek toegestaan en beveel dat elke man of vrou binne ‘n monogame en/of poligene Moslemhuwelik gesluit kragtens die Islamitiese reg ingesluit sal wees by die definisie van “langslewende gade” vir doeleindes van artikel 2C(1) van die Wet op Testamente.

Artikel deur Kelly Fourie-Barnard, Hoof van die Boedelafdeling by Rauch Gertenbach Prokureurs. Kontak ons gerus vir verdere inligting by office@rgprok.co.za of www.rgprok.co.za .