Wat op aarde kan verkeerd gaan?

RGProk Aarde

Dit is die slagspreuk van `n bekende versekeringsmaatskappy op televisie. `n Nasoek op die internet toon aan dat daar ongeveer 6,300 ton ruimteafval in `n wentelbaan om die aarde swerf. Al ooit gewonder of hierdie afval die aarde se ruimte kan binne dring en skade aan `n mens se eiendom en/of persoon kan aanrig en indien wél wie verantwoordelik gehou kan word vir die skade?

Die Suid-Afrikaanse gemenereg bepaal dat die persoon wat die skade veroorsaak het, ook die skade moet vergoed. Die Romeine het `n stel reël (Actio positi vel suspense) gehad wat die eienaar/besitter van `n gebou aanspreeklik gehou het indien `n voorwerp (bv. `n uithang bord) op `n gevaarlike plek geplaas was, bokant `n gebied waar publiek toegang het en die voorwerp val en skade berokken.

Die Wet op Burgerlugvaart maak voorsiening vir skade en /of verlies wat veroorsaak word as `n voorwerp val uit of vanaf `n vliegtuig, in vlug, hetsy dit opstyg of land. Die skade veroorsaak deur `n vliënier wat byvoorbeeld teen jou huis se dak vas vlieg word ook gedek. In so `n geval bepaal die wet dat die eienaar van die vliegtuig aanspreeklik sal wees vir die skade en/of verlies. Dit sal nie nodig wees om nalatigheid of die bedoeling om skade te berokken, te bewys nie. Hierdie skuldlose aanspreeklikheid het sy ontstaan na die eerste Wêreldoorlog gehad. Die geraas van vliegtuie kan ook in sekere gevalle skade en/of verlies tot gevolg hê maar dan sal dit nodig wees om nalatigheid en/of die bedoeling om skade te berokken, te bewys. Diere of kleinvee kan byvoorbeeld skrik vir die geluid wat vliegtuie maak wat deur die klankgrens breek maar daar sal bewys moet word dat die vliënier geweet het dat dit skade en/of verlies gaan veroorsaak.

Wat van `n ruimte-sateliet wat uit die lug val? In 2009 het Suid Afrika twee internasionale konvensies bekragtig. Die land wat die lansering van die ruimtetuig hanteer is aanspreeklik vir die verlies of skade. As daar egter bewys kan word dat `n ander land grof nalatig was in die veroorsaking van skade deur die ruimtetuig, sal daardie land wat nalatig was aanspreeklik wees vir die skade.

As dit ruimtewesens is wat droog maak, het jy `n probleem.

Vir enige advies aangaande regsaanspreeklikheid, kontak gerus Barend Kruger by 044 601 9900 of office@rgprok.co.za .

VELDBRANDE - 'N NAGMERRIE WAT JY MOET VERMY

RGPROK-VELD-FIRES.png

In Junie 2017 het Knysna een van sy ergste rampe beleef toe 500 huise vernietig is en ongeveer 7000 mense ontruim moes word weens veldbrande. Bo en behalwe die onlangse Knysna brand, het veldbrande ongelukkig ‘n gereelde opskrif geword, veral in die Suid-Kaap. Veldbrande rig groot skade aan eiendomme aan, soms gekoppel aan die tragiese verlies van lewe. Ten spyte van die tragiese verlies aan plantegroei, diere en soms menslike lewens, kan 'n eienaar van 'n eiendom aanspreeklik gehou word vir skade wat ander eienaars onder sekere omstandighede ly. Dit is dus noodsaaklik dat eienaars (wat huurders insluit) kennis neem van die wetlike gevolge van veldbrande.

Dit is onmoontlik om die doolhof van regsaanspreeklikheid by veldbrande volledig hierin te hanteer. Dit is egter belangrik om kennis te neem van die basiese regsbeginsels wat veldbrande aanbetref.

STATUTêRE RAAMWERK:

Die Nasionale Wet op Veld- en Bosbrande, nr 101 van 1998 ("die Wet") handel oor aanspreeklikheid as gevolg van veldbrande. Die Wet het 38 artikels. Dit handel oor die vestiging van brandbeskermingsverenigings, veldbrandvoorkoming deur brandbane en brandbestryding meganismes. Een van die belangrikste artikels in die Wet is artikel 34, wat soos volg lui:

“Vermoede van nalatigheid:

34. 1) Indien 'n persoon wat siviele geding aanhangig maak, bewys dat hy ‘n verlies gely het as gevolg van ‘n veldbrand wat -

(a) deur die verweerder veroorsaak is; of

(b) begin het op of versprei het van grond wat deur die verweerder besit word, word daar vermoed dat die verweerder nalatig was met betrekking tot die veldbrand totdat die teendeel bewys word, tensy die verweerder ‘n lid is van 'n brandbeskermingsvereniging in die gebied waar die brand voorgekom het.

2) Die vermoede in sub-artikel (1) stel die klaer nie vry van die bewyslas dat enige daad of verusim deur die verweerder onregmatig was nie.”

Ten einde aanspreeklik gehou te word vir skadevergoeding deur 'n eienaar wat skade gely het as gevolg van 'n veldbrand, wat 'n verweerder begin of versprei het, moet 'n eiser die volgende beweer en bewys:

(a) nalatigheid aan die kant van die verweerder, of 'n persoon in sy of haar diens wat binne die omvang en omvang van die diens val;

(b) 'n kousale verband tussen die verlies wat gely is en die verweerder se handeling soos bepaal in artikel 34(1) - die ontstaan van die vuur of die verspreiding daarvan op sy of haar grond; en

(c) dat die verweerder nie 'n lid van 'n brandbeskermingsvereniging is soos bepaal in artikel 34 gelees met artikel 3 van die Wet nie.

Sodra dit vasgestel is, is daar 'n onus op die verweerder om te bewys dat die skade wat gely is nie redelik voorsienbaar was nie, of dat die skade nie verhinder kon word nie, ondanks sy / haar redelike pogings.

Daar is talle hofsake wat handel oor die aanspreeklikheid van 'n eienaar by veldbrande. Artikel 34 van die Wet is een van die belangrikste artikels van die Wet. Ten spyte van die bewyslas wat dit op 'n eienaar plaas wat nie deel van 'n brandbeskermingsvereniging is nie, kry eienaars waardevolle inligting, advies en bystand by hierdie verenigings in die onvoorsiene geval van 'n veldbrand.

Die volgende is direkte voordele wat verkry word om aan 'n brandbestrydingsvereniging te behoort:

1. georganiseerde koördinasie in die geval van 'n vuur;

2. opleiding vir nuwe lede in basiese veldbrandbestryding;

3. hulp in geval van uiterste brandtoestande deur die voorsiening van opgeleide brandbestryderspanne en bestuur;

4. deurlopende advies en risikobepalings;

5. nakoming van sekere versekeringspolisvoorwaardes;

6. verhoogte bewustheid en die skepping van platforms waar risiko's geïdentifiseer kan word.

Die Suid-Kaapse Brandbeskermingsvereniging verskaf hierdie voordele aan sy lede in die Suid-Kaap distrik. Om aan ‘n brandbeskermingsvereniging te behoort opsigself vrywaar mens nie teen ‘n sivieleeis nie. Streng regsbeginsels is van toepassing by skadevergoeding deur veldbrande aangerig en eienaars word aangeraai om hul huiswerk vroegtydig te doen om te verseker dat hulle aan die toepaslike wetgewing voldoen. Eise wat deur veldbrande veroorsaak word, oorskry normaalweg miljoene rande en dit is dus raadsaam dat eienaars vroegtydig regsadvies kry om hul brandrisikoprogramme te struktureer.

Vir enige verdere inligting of navrae kontak gerus vir Pieter van der Merwe by 044 601 9900, office@rgprok.co.za of www.rgprok.co.za .

Is Besigheidsredding ‘n opsie vir jou besigheid?

RGPROK-BUSINESS-RESCUE.png

Baie maatskappye bevind hulleself onder finansiële druk in vandag se uitdagende ekonomiese omstandighede en komplekse handelsomgewing. Dit is van uiterste belang dat direkteure van ondernemings onmiddellik gepaste aksie en besluite neem wanneer dit aan die lig kom dat hulle besigheid in finansiële nood verkeer. Daardeur kan ekspert kennis en advies betyds ingewin word en ‘n reddingsplan in werking gestel word om sodoende likwidasie en dus die einde van hulle onderneming te voorkom.

Herstrukturering van maatskappye in finansiële nood is aan die toeneem wêreldwyd. In ooreenstemming met hierdie tendens, stel Hoofstuk 6 van die Maatskappywet, Nr 71 van 2008 (die Wet) besigheidsredding bekend aan die Suid-Afrikaanse sake-landskap. Besigheidsredding-verrigtinge word gedefinieer deur die Wet as verrigtinge om die rehabilitasie van 'n maatskappy wat in finansiële nood verkeer te fasiliteer, dit wil sê 'n maatskappy wat waarskynlik nie sy skuld kan betaal wanneer dit verskuldig word, binne die onmiddellik daaropvolgende ses maande nie, of 'n maatskappy wat waarskynlik insolvent gaan raak binne daardie selfde tydperk.

Besigheidsredding-verrigtinge begin dus in die eerste plek met die doel om 'n maatskappy wat in 'n benarde finansiële posisie verkeer te "red", deurdat:

die maatskappy in die hande van 'n besigheidsredding-praktisyn geplaas word om die dag tot dag bestuur van die maatskappy onafhanklik of in samewerking met die bestaande bestuur, oor te neem, asook om beheer te neem oor die maatskappy se verwante bates;

krediteure verbied word om eise teen die maatskappy af te dwing gedurende die verloop van die besigheidsredding-verrigtinge;

die besigheidsredding-praktisyn 'n besigheidsreddingsplan ontwikkel en implementeer waarvolgens die maatskappy sal handel dryf en daardeur homself uit die finansiële posisie waarin dit hom bevind, sal kry.

In die praktyk sal die direkteur of raad van direkteure van die maatskappy 'n resolusie neem om te liasseer by CIPC (Companies and Intellectual Property Commission) vir besigheidsredding, waarna 'n besigheidsredding-praktisyn deur die direkteure self aangestel mag word. Alternatiewelik mag 'n geaffekteerde persoon, (per definisie sluit dit in aandeelhouers, krediteure en werknemers en / of vakbonde waaraan die werknemers behoort), ook aansoek doen by die Hooggeregshof om die maatskappy in besigheidsredding te plaas.

Sodra die besigheidsredding-verrigtinge ‘n aanvang neem, sal die besigheidsredding-praktisyn beheer van die maatskappy neem vir die duur van die besigheidsredding-verrigtinge en sal dan voortgaan om:

ondersoek in te stel na die sake van die maatskappy;

vergaderings te belê met krediteure en ander geaffekteerde persone;

'n besigheidsredding-plan op te stel wat, indien dit aanvaar word deur die geaffekteerde persone, die maatskappy in staat sal stel om voort te gaan om handel te dryf en sy skulde te delg.

Werknemers wat in diens van die maatskappy voor die instelling van die besigheidsredding was, sal in ooreenstemming met Artikel 136 van die Wet op Maatskappye, in diens bly van die maatskappy, behalwe in gevalle waar natuurlike personeelvermindering plaasvind of waar die werknemers van die maatskappy, in ooreenstemming met die toepaslike Arbeidswetgewing, instem tot verskillende terme en voorwaardes. Die aflegging van enige sodanige werknemers wat moontlik beoog word in die besigheidsreddingsplan sal in elk geval onderhewig wees aan die Wet op Arbeidsverhoudinge.

Die hooffokus met die aanvang van besigheidsredding-verrigtinge is om 'n maatskappy in staat te stel om sy besigheid vir ‘n periode te bedryf sonder die risiko en druk van skuldeisers wat die betaling van skuld wil afdwing en, onder sekere omstandighede, ‘n aansoek sou wou bring vir die likwidasie van die maatskappy. Eienaars van ondernemings wag dikwels te lank om die meer wenslike opsie van besigheidsredding uit te oefen, of soms is die besigheid is nie in staat om homself uit die moeilikheid te bedryf nie. In beide gevalle is dit waarskynlik dat likwidasieverrigtinge ingestel sal word teen hulle.

Dit moet in ag geneem word dat dit moontlik is vir 'n maatskappy wat oorspronklik finaal gelikwideer is, om verligting te kry deurdat die likwidasie opgeskort kan word en die maatskappy onder besigheidsredding geplaas word.

Vir meer inligting oor hierdie onderwerp, kontak gerus vir Danie Acker of Basson Piek van Rauch Gertenbach Prokureurs by 044 601 9900/ office@rgprok.co.za / www.rgprok.co.za .