Is Besigheidsredding ‘n opsie vir jou besigheid?

RGPROK-BUSINESS-RESCUE.png

Baie maatskappye bevind hulleself onder finansiële druk in vandag se uitdagende ekonomiese omstandighede en komplekse handelsomgewing. Dit is van uiterste belang dat direkteure van ondernemings onmiddellik gepaste aksie en besluite neem wanneer dit aan die lig kom dat hulle besigheid in finansiële nood verkeer. Daardeur kan ekspert kennis en advies betyds ingewin word en ‘n reddingsplan in werking gestel word om sodoende likwidasie en dus die einde van hulle onderneming te voorkom.

Herstrukturering van maatskappye in finansiële nood is aan die toeneem wêreldwyd. In ooreenstemming met hierdie tendens, stel Hoofstuk 6 van die Maatskappywet, Nr 71 van 2008 (die Wet) besigheidsredding bekend aan die Suid-Afrikaanse sake-landskap. Besigheidsredding-verrigtinge word gedefinieer deur die Wet as verrigtinge om die rehabilitasie van 'n maatskappy wat in finansiële nood verkeer te fasiliteer, dit wil sê 'n maatskappy wat waarskynlik nie sy skuld kan betaal wanneer dit verskuldig word, binne die onmiddellik daaropvolgende ses maande nie, of 'n maatskappy wat waarskynlik insolvent gaan raak binne daardie selfde tydperk.

Besigheidsredding-verrigtinge begin dus in die eerste plek met die doel om 'n maatskappy wat in 'n benarde finansiële posisie verkeer te "red", deurdat:

die maatskappy in die hande van 'n besigheidsredding-praktisyn geplaas word om die dag tot dag bestuur van die maatskappy onafhanklik of in samewerking met die bestaande bestuur, oor te neem, asook om beheer te neem oor die maatskappy se verwante bates;

krediteure verbied word om eise teen die maatskappy af te dwing gedurende die verloop van die besigheidsredding-verrigtinge;

die besigheidsredding-praktisyn 'n besigheidsreddingsplan ontwikkel en implementeer waarvolgens die maatskappy sal handel dryf en daardeur homself uit die finansiële posisie waarin dit hom bevind, sal kry.

In die praktyk sal die direkteur of raad van direkteure van die maatskappy 'n resolusie neem om te liasseer by CIPC (Companies and Intellectual Property Commission) vir besigheidsredding, waarna 'n besigheidsredding-praktisyn deur die direkteure self aangestel mag word. Alternatiewelik mag 'n geaffekteerde persoon, (per definisie sluit dit in aandeelhouers, krediteure en werknemers en / of vakbonde waaraan die werknemers behoort), ook aansoek doen by die Hooggeregshof om die maatskappy in besigheidsredding te plaas.

Sodra die besigheidsredding-verrigtinge ‘n aanvang neem, sal die besigheidsredding-praktisyn beheer van die maatskappy neem vir die duur van die besigheidsredding-verrigtinge en sal dan voortgaan om:

ondersoek in te stel na die sake van die maatskappy;

vergaderings te belê met krediteure en ander geaffekteerde persone;

'n besigheidsredding-plan op te stel wat, indien dit aanvaar word deur die geaffekteerde persone, die maatskappy in staat sal stel om voort te gaan om handel te dryf en sy skulde te delg.

Werknemers wat in diens van die maatskappy voor die instelling van die besigheidsredding was, sal in ooreenstemming met Artikel 136 van die Wet op Maatskappye, in diens bly van die maatskappy, behalwe in gevalle waar natuurlike personeelvermindering plaasvind of waar die werknemers van die maatskappy, in ooreenstemming met die toepaslike Arbeidswetgewing, instem tot verskillende terme en voorwaardes. Die aflegging van enige sodanige werknemers wat moontlik beoog word in die besigheidsreddingsplan sal in elk geval onderhewig wees aan die Wet op Arbeidsverhoudinge.

Die hooffokus met die aanvang van besigheidsredding-verrigtinge is om 'n maatskappy in staat te stel om sy besigheid vir ‘n periode te bedryf sonder die risiko en druk van skuldeisers wat die betaling van skuld wil afdwing en, onder sekere omstandighede, ‘n aansoek sou wou bring vir die likwidasie van die maatskappy. Eienaars van ondernemings wag dikwels te lank om die meer wenslike opsie van besigheidsredding uit te oefen, of soms is die besigheid is nie in staat om homself uit die moeilikheid te bedryf nie. In beide gevalle is dit waarskynlik dat likwidasieverrigtinge ingestel sal word teen hulle.

Dit moet in ag geneem word dat dit moontlik is vir 'n maatskappy wat oorspronklik finaal gelikwideer is, om verligting te kry deurdat die likwidasie opgeskort kan word en die maatskappy onder besigheidsredding geplaas word.

Vir meer inligting oor hierdie onderwerp, kontak gerus vir Danie Acker of Basson Piek van Rauch Gertenbach Prokureurs by 044 601 9900/ office@rgprok.co.za / www.rgprok.co.za .

KRIPTO-GELDEENHEDE IN JOU BOEDEL

RGPROK-FB-POST-CRYPTO-CURRENCY.jpg

As jy mooi daaroor dink, was dit onvermydelik dat virtuele geld en digitale geldeenhede hul pad in ons alledaagse lewe sou vind. Ons het dan immers virtuele vriende danksy sosiale media en virtuele winkelsentrums danksy aanlyn-kleinhandelaars….

Kripto-geldeenhede vorm deel van u digitale bates. In teenstelling met ander digitale bates soos sosiale media-profiele, het dit ‘n geldwaarde. Indien jy nie jou erfgename dienooreenkomstig ingelig het nie, sal hulle nie bewus wees dat jy oor hierdie bate beskik nie. Kripto-geldeenhede is wonderlik as jy van plan is om jou rykdom onder die radar te hou, maar wat sal gebeur indien jy onverwags sterf en jou erfgename is nie daaroor ingelig nie?

Indien jou erfgename wel van jou kriptogeld weet, sal hul nogsteeds nie sonder jou aantekenbesonderhede toegang tot dit kan verkry nie. Dit is dus van kardinale belang dat jy jou prokureur en/of boedelbeplanner van hierdie inligting voorsien. Dit sal hulle in staat stel om u boedel dienooreenkomstig te beredder, asook die proses te vergemaklik.

Kriptogeld word as ‘n bate in jou boedel beskou, daarom is dit onderhewig aan eksekuteursvergoeding, asook boedelbelasting.

Die Suid-Afrikaanse Inkomstediens (SAID) het verklaar dat kriptogeldtransaksies aan die algemene beginsels van ons belastingreg onderhewig is. Dus kan enige inkomste wat ontvang word, en/of winste of verliese wat aangegaan is, as inkomste van aard gesien word en by die belastingpligtige se inkomstebelasting of kapitaal ingesluit wees. Dit kan moontlik ook onderhewig wees aan kapitaalwinsbelasting en is in die belastingbetaler se hande belasbaar.

Die eksekuteur van u boedel sal die geldwaarde van u kriptogeld moet bepaal. Hulle sal moet vasstel in watter kriptogeldeenheid u belê het, asook die hoeveelheid daarvan. Sodra hy hierdie inligting het sal dit hom help om die waarde daarvan te bereken. Die eksekuteur word in ‘n baie moeilike posisie geplaas as gevolg van die feit dat die kripto-wisselkoers gereeld verander. Die waarde van die kriptogeld hang dus van die kripto-wisselkoers daardie dag af.

Een van die mees doeltreffende maniere om u digitale bates aan u begunstigdes oor te dra is om die oordrag self ‘n digitale proses te maak. Daar is verskeie maniere om dit te bewerkstellig. Een opsie is vir verskeie handtekeningstransaksies. In Bitcoin staan dit bekend as M-of-N transaksies. Hierdie proses vereis dat ‘n minimum aantal handtekeninge benodig word uit die aantal moontlike handtekeninge wat u verskaf het. Hierdie ondertekenaars kan byvoorbeeld die erfgename sowel as die genomineerde eksekuteur van jou boedel wees.

Nog ‘n opsie is om te bepaal dat ‘n sekere gebeurtenis die oordrag aktiveer. Bitcoin noem dit die Dead Man’s Switch metode. Hierdie metode gebruik ‘n rekenaargegenereerde program om gereelde eposse aan u te stuur. Indien u nie op hierdie eposse reageer nie, sal die rekenaar outomaties na ‘n databasis gaan om ‘n moontlike sterftesertifikaat te soek. Indien daar wél een is, sal die oordrag outomaties plaasvind.

‘n Laaste opsie is om ‘n Slimkontrak te gebruik. Hierdie kontrak staan ook bekend as Lock Time Transactions. Dit vereis dat u ‘n spesifieke tyd identifiseer waarop die oordrag van die bate moet plaasvind. U moet dan deurlopend die datum uitstel. Na u afsterwe sal die bate oorgedra word op die datum wat laaste gespesifiseer was.

Daar is geen twyfel dat kriptogeld vir baie mense van groot waarde is nie, maar dit is ook baie belangrik dat indien jy besluit om in digitale geldeenhede te belê, jy moet oorweeg wat daarmee moet gebeur wanneer jy afsterf. Hierdie oorweging sluit in die verkryging van regsadvies oor hoe om jou bates te bestuur en hoe dit na jou afsterwe na jou begunstigdes oorgedra moet word.

Rauch Gertenbach is toegewyd en gereed om jou en jou geliefdes te help om te verseker dat hierdie ‘n stresvrye proses is.

Artikel geskryf deur Ankia Botha.

Kontak gerus een van die spesialiste in ons Boedelafdeling sou u enige hulp hiermee verlang by 044 601 9900 of office@rgprok.co.za

HOU 'N FAMILIE BUITE DIE HOF

RGPROK-E-CAMPAIGN-LADY-JUSTICE.jpg

Familieregtelike kwessies soos egskeidings, onderhoud en toegangsregte met betrekking tot minderjarige kinders is altyd gelaai met emosie. Partye tot die geding is dikwels kwaad vir mekaar wat tot gevolg het dat hulle die teenkant met die volle krag van die reg en litigasie wil tref. Ongelukkig vuur uitgerekte litigasie emosies verder aan wat nie tot die voordeel van enige van die partye, maar veral vir minderjarige kinders is nie. As jou huwelik misluk het, neem dan die verantwoordelikheid ter harte om ten minste die egskeiding “suksesvol” af te handel deur konflik so ver as moontlik te probeer vermy.

Daar is baie maniere waardeur konflik hanteer en vermy kan word. Uit die oogpunt van die regsverteenwoordiger is die skrywer hiervan se mening dat hoe vinniger die prokureur geskille kan oplos, hoe meer ruimte geskep kan word om meer dispute in te neem en te besleg. Dit sal nie net die geleentheid verhoog vir prokureurs om inkomste te maksimaliseer nie, maar dit sal meer gevalle skep wat tot beter resultate lei met meer tevrede kliënte.

Konflik is goed (hangende af watter tipe), maar onopgeloste konflik is gevaarlik. Daar is definitief plek in die Regsprofessie om 'n Mediasiehoed op te sit wanneer daar met 'n dispuut gewerk word. Mediasie is 'n informele en vertroulike manier om 'n geskil met die hulp van 'n neutrale derde persoon, bekend as bemiddelaar en/of mediator, op te los. Dit 'n bekostigbare, doeltreffende, lewensvatbare alternatief tot litigasie en is besig om die regs-landskap verander.

Die reëls van die Hof en regsbeginsels word gebruik as wapens om die opposisie te vernietig. Wanneer mediasie gebruik word, kan dit help om die verhoudings tussen die partye te beskerm en te bewaar.

Kom ons sien dit soos ʼn boksgeveg. Die skeidsregter maak 'n besluit en die boksers moet dit aanvaar. Daar sal dus altyd 'n persoon wees wat voel asof die besluit nie reg is nie. Die beter opsie sou wees om te probeer om konsensus te bewerkstellig waarmee albei partye tevrede is. Indien dit nie slaag nie en daar dan geen ander uitweg is nie, kan die Hof genader word.

As Regsgeleerdes moet ons altyd onthou dat ‘sake mense is en mense sake is’. Wat betref ‘n familieregtelike aangeleentheid is die beste manier om dit so te benader, te hanteer en op te los dat albei partye se verhoudinge teenoor mekaar beskerm en behou word.

In die praktyk sien ons dikwels dat sodra 'n saak verby is, die verhouding tussen die partye ook vernietig is. Hierdie kan verhoed word deur van ‘n Mediasie proses gebruik te maak voordat die Hof genader word. Dit is nie net goedkoper nie, maar baie meer doeltreffend soos hierbo genoem.

Die skrywer hiervan is van mening dat wanneer 'n saak na die Hof geneem word, daar slegs een wenner sal wees, maar waar daar mediasie gebruik word, albei partye wenners kan wees.

Vir meer inligting kontak Marinus Barnard van Rauch Gertenbach Prokureurs by 044 601 9900 of office@rgprok.co.za