"Ek is die eienaar van sekere kommersiële eiendomme en het kantoorruimte aan 'n maatskappy verhuur, wat agterstallig is op hul huurgeld en op navraag het ek ontdek dat dit nou gederegistreer is. Hoe kan ek die huurgeld verskuldig aan my verhaal"

Partykeer betree partye huurooreenkomste waarvolgens baie geskille ontstaan weens swak opgestelde ooreenkomste en wanneer die Verhuurder regstappe teen die huurder wil instel, maak die kontrak ook geen voorsiening vir die verlangde verligting of bevat terme tot sy nadeel en / of ongerief.  

As 'n huurder versuim en / of weier om hul huur te betaal, is dit kontrakbreuk en dit is belangrik om hulle eers op terme te plaas om die versuim te herstel en indien die versuim nie herstel word nie, moet hulle skriftelik kennis kry dat die ooreenkoms gekanselleer word. Die tydperk vir die kansellasie van die ooreenkoms hang af van die terme waaroor die partye gekontrakteer het. Hierdie kan maklik aanleiding gee tot litigasie tussen die partye en indien die ooreenkoms nie behoorlik gekanselleer is nie, kan dit 'n skuiwergat wees vir die huurder om te gebruik.

In die meeste gevalle wanneer die huurooreenkoms gekanselleer is, weier die huurder om die perseel te ontruim en moet verrigtinge dan gevolg word vir die uitsetting van die huurder. U kan ook 'n beroep doen op die agterstallige huurgeld en skadevergoeding eis vir die tydperk wat die huurder die perseel beset het op die tydstip waarop die ooreenkoms gekanselleer is.

Dit is belangrik om daarop te let dat nadat u die huurooreenkoms gekanselleer het, u ‘n tydperk van 3 jaar daarna het om 'n aksie teen 'n wanbetalende party in te stel, anders loop u die risiko dat u eis verjaar soos voorgeskryf in die Voorskrifwet 68 van 1969.
Terug na ons kwessie op hande. Indien 'n maatskappy gederegistreer is omdat dit nie betyds hul jaarlikse opgawe kragtens die Maatskappywet 71 van 2008 ingedien het nie, is die uitwerking van deregistrasie dat 'n maatskappy sy regsbestaan ontneem word en sy bates word outomaties oorgedra aan die eienaarskap van die staat.

Die skuld wat deur so 'n maatskappy aan 'n skuldeiser verskuldig is, verval egter nie, maar 'n eis teen die maatskappy word onafdwingbaar gemaak. Dit beteken dat enige dagvaarding wat teen sodanige maatskappy uitgereik is, nie afdwingbaar is nie.

Die Maatskappywet 71 van 2008 bepaal dat enige belanghebbende persoon op die voorgeskrewe wyse en vorm aan die kommissie mag aansoek doen om die registrasie van die maatskappy te herstel. Dit is belangrik om daarop te let dat daar sekere vereistes is wat nagekom moet word so ‘n aansoek te doen en is dit raadsaam om kundige advies daaroor te verkry.

In hierdie spesifieke scenario, as 'n direkteur ingestem het om as borg vir die maatskappy te teken, kan die Verhuurder regsaksie teen die direkteur in sy / haar persoonlike hoedanigheid instel vir agterstallige huurgeld verskuldig. 

Dit is raadsaam om die hulp van 'n prokureur te bekom vir die opstel van 'n borgakte wat aan die huurooreenkoms geheg moet word, waarvolgens die direkteure van die maatskappy persoonlik aanspreeklik gehou kan word om bogenoemde risikos te negeer.

Vir enige vrae of inligting kan u Melissa Medea van Rauch Gertenbach Prokureurs kontak by 044 601 9900 of office@rgprok.co.za .