NUTTIGE WENKE OM IN GEDAGTE TE HOU MET DIE OPSTEL VAN JOU TESTAMENT

Goeie beplanning is die wagwoord by die opstel van testamente en die administrasie van boedels.  U behoort ‘n kundige persoon se advies in te win rakende die opstel van u testament.  Dikwels stel mense self hulle testamente op en wanneer die boedel beredder moet word besef die erfgename  dat die testament vanweë die een of ander tegniese aspek nie geldig is nie. 

Wanneer ‘n boedel aangemeld word  is daar sekere inligting en dokumente wat noodsaaklik is. Begin nou reeds om die volgende bymekaar te sit en saam met u testament op ‘n veilige plek te bewaar:

1.    Afskrif van u ID.
2.    Afskrif van u huweliksertifikaat en huweliksvoorwaardekontrak.
3.    Afskrif van u gade se ID.
4.    Afskifte van u kinders se ID’s of geboortesertifikate.
5.    Volle name, adresse en kontaknommers van al die erfgename.
6.    U inkomstebelastingsnommer.
7.    Indien u geskei is -  die egskeidingsbevel en skikkingsakte.
8.    Indien u ‘n weduwee/wewenaar is – die vooroorlede gade se sterftesertifikaat en/of boedelnommer.
9.    U pensioenbesonderhede.
10.    U Mediese Fonds besonderhede.
11.    Kontakbesonderhede van u ouditeur.
12.    Transportaktes van vaste eiendomme (indien verbandvry).
13.    Besonderhede van verbandhouer en rekeningnommer.
14.    Poliskontrakte en/of polisnommers en instansies.
15.    Besonderhede van alle beleggings, tjek-, spaar en ander bankrekeninge.
16.    Aandelesertifikate.
17.    Oorspronklike registrasiesertifikate van alle voertuige op u naam geregistreer.

Wanneer u ‘n afspraak reël vir die opstel van u testament, besluit vooraf wie u as erfgename wil aanwys en neem hul volle name en ID nommers of ten minste geboortedatums saam tydens die afspraak.  Besluit wie in daardie erfgenaam se plek gaan erf indien dit sou gebeur dat hy/sy voor of saam met u te sterwe sou kom. Indien u vaste eiendom bemaak moet u besluit of daar ook ‘n vruggebruik of bewoningsreg geskep gaan word.

Wie gaan die eksekuteur van die boedel wees?  Indien daar ‘n testamentêre trust opgerig moet word, wie gaan die trustees wees?

Ten slotte kan dit nie genoeg beklemtoon word dat u moet sorg dra dat daar genoeg kontant in die boedel is sodat daar nie ‘n kontanttekort ontstaan wat deur u erfgename aangevul moet word nie.  Raadpleeg u finansiële adviseur i.v.m. ‘n lewenspolis wat direk aan die boedel kan uitbetaal of neem ten minste kredietlewensversekering uit vir kredietkaartskuld, oortrokke fasiliteite of motorvoertuigfinansiering. 

Vir gratis testamente en verdere navrae, kontak gerus Rauch Gertenbach Prokureurs Ing. se professionele boedelspan in George en Mosselbaai, by 044 601 9900 of office@rgprok.co.za. www.rgprok.co.za