Vandag hanteer Rauch Gertenbach vrae wat dikwels oor Trusts gevra word:

1.    Is daar verskillende tipes trusts?

Ja, daar is verskillende tipes trusts wat bestaan uit die volgende:

Testamentêre Trusts wat ook Mortis Causa trusts genoem word.
Inter Vivos trusts wat geklassifiseer kan word in Hofbevel -, Diskresionêre – en Liefdadigheids trusts.

2.    Hoe word die verskillende trusts opgerig?

‘n Testamentêre Trust kom tot stand ten tye van die afsterwe van die Testateur of Testatrise en word die inhoud van die Trustakte in die Testament gevind.
‘n Inter Vivos trust word tydens die leeftyd van die Oprigter of deur middel van ‘n hofbevel opgerig. Inter vivos (Latyn, tussen die lewendes) is ‘n regs-term wat verwys na ‘n oordrag of skenking wat gedurende iemand se leeftyd gemaak word.

3.    Wat is die doel van ‘n trust?

Die hoofdoel van ‘n trust is om die bates van die trust te beskerm, bestuur en onderhou ten gunste van die begunstigdes.  Die bates vorm nie deel van die boedel van die oprigter en die begunstigdes nie.

4.    Wat behels die term “begunstigde”?

Daar bestaan twee tipes begunstigdes, naamlik Kapitaal- en Inkomstebegunstigdes.

Kapitaalbegunstigdes is geregtig op die kapitaal van die trust terwyl Inkomstebegunstigdes geregtig is op die inkomste wat in die trust gegenereer word.

Hulle mag dieselfde persone wees.

5.    Wat is ‘n “trustee” en wat is sy/haar pligte?

‘n Trustee is ‘n natuurlike, of ‘n regspersoon met ‘n genomineerde, wat aangestel is om die trust en die bates van die trust te administreer.

Die Trustee het die plig om met die nodige sorg, vaardigheid en noukeurigheid op te tree wat verwag word van ‘n persoon in sy/haar amp.  Daar word van die trustee verwag om die bates van die Trust te bestuur en beskerm tot die voordeel van die begunstigdes en indien hy/sy dit nie doen nie, mag die trustee verwyder word deur ‘n hofbevel of deur die Meester van die Hooggeregshof.

Die Meester dring nou aan dat ‘n onafhanklike trustee aangestel word.