Die “Sectional Title Schemes Management Act” (STSMA) en “Community Schemes Ombud Service Act” (CSOSA) het op 7 Oktober 2016 stil-stil in werking getree en ‘n hele aantal ingrypende wysigings meegebring. Indien u woon in ‘n deeltitelskema of enige ander vorm van kompleks of ontwikkeling en VERAL as u dien op die bestuur daarvan, moet u deeglik kennis neem van die nuwe wetgewing en uself vergewis van die bepalings daarvan. Dis baie belangrik om daarop te let dat heelwat van hierdie bepalings nie net op deeltitelskemas van toepassing is nie, maar ook op ander gemeenskapskemas / ontwikkelings.

Ek lig net ‘n paar bepalings uit:
1. Registrasie van die skema by die Ombud

ELKE deeltitelskema en huiseienaarsvereniging MOET by die Ombud geregistreer word. Alle bestuurs- en gedragsreëls moet ook daar geliasseer word. Hierdie bepaling moet binne 3 maande na die inwerkingtreding van die wet nagekom word. Vir die doeleindes van hierdie bepaling sluit ‘n “Community Scheme” die volgende in: Deeltitelskemas, Huiseienaarsverenigings, Behuisingskemas vir Afgetrede persone, Aandeleblokskemas en enige ander gemeenskaps verblyf skema.

2. Finansiële state

Elke kompleks MOET jaarlikse geouditeerde finansiële state by die Ombud liasseer, tesame met die voorgestelde begroting vir die volgende jaar.

3. Heffing na Ombud

Ten einde die gemeenskap behoorlik te dien , moet die Ombud se kantoor befonds word. Dit word gedoen uit ‘n addisionele verpligte heffing wat elke eienaar sal moet betaal. Daar is ‘n spesifieke formule waarvolgens dit bereken word, maar dit word genadiglik beperk tot ’n maksimum van R40 per eienaar.

4. Versekering

Elke skema MOET getrouheidsversekering uitneem om die skemafondse te beskerm teen diefstal en bedrog deur die bestuur.
Alle beheerliggame van deeltitels moet moet hulle Alle Risiko versekering elke 3 jaar hersien. Deeltitel eienaars mag ook nou addisionele versekering uitneem vir hulle eenheid.

5. Reserwe fonds

Elke deeltitelskema moet ‘n reserwefonds van ten minste 25% van die jaarlikse begroting vorder vir die doeleindes van toekomstige onderhoud en herstelwerk. Die doel daarvan is om onbekostigbare en dikwels onverwagte spesiale heffings te verhoed.

6. 10-jaar Plan

Trustees van ‘n deeltitelskema moet ‘n gedetailleerde 10- jaar plan voorberei vir die aanwending van die reserwe fonds en jaarliks aan die eienaars verslag lewer oor die implementering van die plan. Die plan moet goedgekeur word by die Jaarlikse Algemene Vergadering en moet jaarliks hersien word.

7. Aparte rekeninge

Aparte rekeninge moet oopgemaak en gehou word vir die reserwe fonds en die gewone heffings

8. Geskilbeslegting

Die CSOS se slagspreuk is “Affordable Reliable Justice” en maak voorsiening vir mediasie en beregting van dispute tussen eienaars of tussen eienaars en die bestuur. Die voorgeskrewe vorms en prosedures is op die CSOS webblad beskikbaar.

9. Persoonlike aanspreeklikheid deur Trustees / Bestuur

Trustees of bestuur van die beheerliggaam of huiseienaarsvereniging kan persoonlik aanspreeklik gehou word vir nie-nakoming van die bepalings van hierdie wette.
Behalwe vir die noodwendige negatiewe impak van hierdie wetgewing op heffings, is die wysigings tot voordeel van huiseienaars. Die vraag is egter of daar ‘n effektiewe en konsekwente toepassing en afdwinging daarvan sal kan plaasvind.

Sien asb die webblad www.csos.org.za vir meer inligting.