Niks in die lewe is verseker nie, behalwe “death and taxes” Dit kom dikwels in die praktyk voor dat ons hier by Rauch Gertenbach eiendom moet transporteer kragtens ‘n koopkontrak waar een van die partye oorlede is. Stel jouself voor, jy het ‘n aanbod op jou droomhuis ingesit en die eienaar het dit aanvaar. Jou verband is goedgekeur en jy het alreeds kennis aan jou verhuurder gegee dat jy uittrek aan die einde van die maand. Tot jou skok verneem jy nou vanaf die transportprokureurs dat die verkoper in ‘n frats motorongeluk oor die naweek oorlede is. Hoe nou gemaak?

Eerstens is dit belangrik om te verstaan dat die feit dat die verkoper/eienaar nou oorlede is nie die die koopkontrak ongeldig maak nie en die koopkontrak verval ook nie indien hy dit voor sy afsterwe geteken het nie. Inteendeel, daar is nog steeds ‘n geldige, afdwingbare ooreenkoms in plek en is jy as koper nog steeds geregtig op transport van die eiendom in jou naam.

Die Wet vereis dat die Meester van die Hooggeregshof ‘n eksekuteur moet aanstel wie namens die oorledene transport kan gee. In praktyk beteken dit dat die oorledene se boedel gerapporteer moet word by die relevante Meesterskantoor en met ontvangs van die eksekuteursbrief, kan die daarin aangestelde eksekuteur die nodige transportdokumente teken om transport te laat geskied. Hierdie proses kan enige iets van ‘n maand tot etlike maande duur afhangend van die relevante Meesterskantoor.
Daar moet onderskeid getref word tussen of die koopkontrak deur die verkoper aangegaan is gedurende sy leeftyd en of dit deur die eksekuteur geteken is na die verkoper se afsterwe. Indien die koopkontrak deur die eksekuteur geteken is, vereis die Wet verder dat die relevante Meester moet toestem tot die verkoop van die eiendom asook al die oorledene se erfgename wat skriftelik moet toestem tot die verkoop. Hierdie proses kan weereens enigiets vanaf ‘n maand tot etlike maande neem.

Daar moet in gedagte gehou word dat Hereregte sal steeds betaalbaar wees nieteenstaande die feit dat die verkoper oorlede is. Kopers moet daarop let dat die koop van vaste eiendom ‘n invloed op sy testament sal hê. Ons kantoor sal u met graagte behulpsaam wees met advies en hulp om u testament op te stel of te wysig.
Kontak gerus Paul Delport of Jaco Fourie by 044 601 9900 of office@rgprok.co.za vir enige verdere inligting.