Matrimonial Systems, the Law of Succession and Miscellaneous.png

Persone wat binne gemeenskap van goedere getroud is maak gereeld die opmerking by die opstel van `n testament:  “As hy/sy sterf dan erf ek alles”.   Alhoewel dit waar mag wees dat die langslewende alles kry is dit nie reg om te sê “ ek erf alles” nie.  Die gades van `n huwelik gesluit binne gemeenskap van goed is reeds die eienaar van die helfte van die boedel.  Die langslewende is dus die eienaar van die helfte van die boedel uit hoofde van die huweliksgoederebedeling binne gemeenskap van goed en erf nie die hele boedel nie.  

Anders gestel, erf die langslewende slegs die helfte van die boedel (die oorledene se helfte) want die ander helfte van die boedel behoort aan hom/haar.  Indien `n persoon intestaat (sonder `n testament) sterf behou die langslewende gade die helfte van die boedel as sy/haar eiendom en die ander helfte (oorledene se helfte) vererf intestaat na sy intestate erfgenaam.  

Die Wet op intestate Erfopvolging bepaal dat die langslewende gade erf `n bedrag gelykstaande aan R250000 of `n kindsdeel, welke een ook al die grootste mag wees.  As die helfte van die boedel R250 000 of kleiner is sal die langslewende gade die volle helfte van die oorledene se boedel erf.  As die helfte egter groter is as R250 000 raak dit meer ingewikkeld en moet `n kindsdeel bereken word en vergelyk word met R250 000.  
As die kindsdeel groter as R250 000 is erf die langslewende `n kindsdeel.  

As die kindsdeel kleiner as R250 000 is erf die langslewende R250 000.  Die res van die helfte van die oorledene se boedel word verdeel tussen sy ander intestate erfgename.

Indien persone getroud is buite gemeenskap van goedere met die aanwas van toepassing,  moet die aanwas eers bereken word.  Die persoon wat geregtig is op die aanwas se voordeel moet eers toegeken word alvorens die boedel van die oorledene afgehandel  kan word.  Die persoon wat die voordelige aanwas bekom, verkry dit uit hoofde van die huweliksgoederebedeling buite gemeenskap van goed ten opsigte waarvan die aanwasbedeling geld en erf dit nie. 

Die Huweliksvoorwaarde kontrak wat gesluit word by `n huweliksbedeling buite gemeenskap van goedere kan bepalings bevat wat direk verband kan hou met die bereddering van `n boedel.  Dit is ook nie ongewoon dat gades getroud buite gemeenskap saam eienaars is van bates en/of besighede soos byvoorbeeld vennootskappe en ander regsentiteite nie.  Hierdie is belangrike aspekte om te identifiseer om sorg te dra dat aan elke rolspeler se regmatige aansprake voldoen word.

Vir meer inligting kontak Barend Kruger by office@rgprok.co.za .