Baie mense besit deesdae nie eiendom as gevolg van finansiële redes, deurdat hulle nie vir ‘n verband kwalifiseer nie of as gevolg van werk-verplasing wat dit onprakties maak om 'n huis te koop. Die gevolg is dat meer en meer mense eiendom huur, wat dus 'n kontrak tussen die verhuurder en die huurder tot gevolg het.

Hierdie kontrak kan mondelings wees, tensy enige van die huurder of die verhuurder versoek om die ooreenkoms op skrif te stel. 'n Skriftelike kontrak is die veiligste roete om te volg, aangesien dit die bepalings en voorwaardes waarop die eiendom beset word, uiteensit. Dit elimineer ook moontlike misverstande wat tussen die partye mag voorkom, en verminder sodoende onnodige dispute en duur litigasie.

Algemene geskille wat kan ontstaan, is:
1. Nie-betaling van huurgeld;
2. Stiptelikheid van huurbetalings;
3. Betaling van munisipale fooie ens .;
4. Wie is verantwoordelik vir sekere instandhouding op die eiendom;
5. Vervaldatum / beëindiging van die kontrak;
6. Kansellasie in gevalle van kontrakbreuk deur enige party;
7. Kennisgewingperiodes.

Deur hierdie baie belangrike bepalings op skrif te stel, bind dit beide partye en gee dit hulle duidelike riglyne om te volg indien hulle van hul regte wil uitoefen.

'n Probleem wat dikwels vir verhuurders ontstaan is in gevalle waar 'n huurder wat versuim om sy huur te betaal, 'n entiteit is soos 'n maatskappy of beslote korporasie wat die ooreenkoms aangegaan het. Hierdie entiteite is dikwels slegs ‘n dop en selfs al word 'n vonnis teen so 'n versuimende huurder vir agterstallige huurgeld verkry, het die verhuurder geen sukses wanneer die lasbrief vir beslaglegging via die balju uitgevoer word nie, omdat die entiteit dikwels geen bates het nie. Dit is dus van uiterste belang dat die verteenwoordiger / s van die entiteit as mede-huurders by die kontrak teken. Dit sal die verhuurder geregtig maak om op te tree teen al die ondertekenaars van die huurooreenkoms en dus sal lei tot 'n veel groter kans om agterstallige huurgeld of skadevergoeding te verhaal.

Dit is ook belangrik dat 'n volledige lys van defekte saamgestel en onderteken word deur alle partye binne die eerste paar dae na okkupasie van die perseel. Dit sal verseker dat die partye, sodra die kontrak beëindig word, weer die eiendom saam kan inspekteer en 'n lys van defekte kan opstel en die deposito gebruik om die gebreke reg te stel, indien nodig.

Laastens is dit 'n goeie idee om die huurder se toestemming te verkry om 'n agtergrond- en kredietsoektog te doen voordat u die huurkontrak aangaan, om soedoende te verseker dat die huurder die finansiële middele het om die huurverpligtinge van die kontrak te nakom.

Deur die bogenoemde basiese beginsels te oorweeg en te implementeer, behoort die huur van 'n eiendom 'n baie groter kans te staan om 'n positiewe ervaring vir beide verhuurder en huurder te wees.

Vir meer inligting of enige navrae, kontak Van Niekerk Steyn van Rauch Gertenbach Prokureurs Ing. by 044 601 9900 of office@rgprok.co.za.