BUSINESS SURVIVAL 101

BUSINESS SURVIVAL 101

One of the consequences of the lockdown that companies and close corporations (“companies”) will face, is the negative impact on their cashflow and the threat to the business’ survival. Adding the impact of the downgrading of our economy makes the picture even more frightening…For the full article, Download/ View the link below or contact us […]

KOOPKONTRAKTE: Vis Major en COVID 19

KOOPKONTRAKTE:  Vis Major en COVID-19 ‘n Onvoorsiene ramp soos die die Corona COVID-19 virus wat die wêreld getref het, sal ongetwyfeld, hetsy  in ‘n mindere of ‘n meerdere mate, partye tot ‘n bestaande koopooreenkoms se regte en verpligtinge affekteer. Vis major/ force major  beteken in kort ‘n “greater or superior force/ irresistible force” of dan […]

DEED OF SALES: Vis Major and COVID 19

DEED OF SALES: Vis Major and COVID-19   The far-reaching consequences of the COVID-19 epidemic will no doubt affect the rights and obligations of parties to existing and new deeds of sale. Vis Major / force majeure in short means “a greater or superior force / irresistible force”, an event which nobody could, objectively, foresee […]

THE EUROPEAN UNION SUCCESSION REGULATION AND THE IMPACT THEREOF ON THE SOUTH AFRICAN TESTATOR WITH ASSETS IN AN EUROPEAN UNION JURISDICTION

THE EUROPEAN UNION SUCCESSION REGULATION AND THE IMPACT THEREOF ON THE SOUTH AFRICAN TESTATOR WITH ASSETS IN AN EUROPEAN UNION JURISDICTION   Tens of thousands of South Africans have established geographically diversified estates. This tendency seems to increase every year. Testator together with their fiduciary advisors should not under-estimate the complexities of this tendency on […]

DIE REGULERING VAN ERFLATINGS IN DIE EUROPESE UNIE EN DIE IMPAK DAARVAN OP DIE SUID-AFRIKAANSE TESTATEUR MET BATES IN ‘N EU-JURISDIKSIE

DIE REGULERING VAN ERFLATINGS IN DIE EUROPESE UNIE EN DIE IMPAK DAARVAN OP DIE SUID-AFRIKAANSE TESTATEUR MET BATES IN ‘N EU-JURISDIKSIE   Tienduisende Suid-Afrikaners het geografies gediversifiseerde boedels gevestig. Dit lyk asof hierdie neiging aanhou toeneem en sal aanhou om toe te neem. Fidusiêre adviseurs moet egter nie die ingewikkeldheid hiervan en die impak daarvan […]

KOOPKONTRAKTE: COVID-19 EN OPSKORTENDE VOORWAARDES

KOOPKONTRAKTE: COVID-19 EN OPSKORTENDE VOORWAARDES Partye tot ‘n koopkontrak moet ‘n waaksame oog hou oor die terme en voorwaardes van hulle kontrak en spesifiek opskortende voorwaardes gedurende die COVID-19 inperkings tydperk. ‘n Opskortende voorwaarde in effek skort die afdwingbaarheid van ‘n kontrak op hangende die voldoening aan die voorwaarde. Die koopkontrak is dus onderhewig aan […]

DEED OF SALE: COVID-19 AND SUSPENSIVE CONDITIONS

DEED OF SALE: COVID-19 AND SUSPENSIVE CONDITIONS Parties to a deed of sale should keep a watchful eye on the terms and conditions of their agreement and especially suspensive conditions during the COVID-19 lockdown period. A suspensive condition in effect suspends the enforcement of a deed of sale pending the fulfilment of the condition. The […]

Verkoop en koop van eiendom tydens INPERKING

Verkoop en koop van eiendom tydens INPERKING   Op 23 Maart 2020 het President Cyril Ramaphosa ‘n 21 dae landwye inperking (“lockdown”) afgekondig in ‘n poging om die verspreiding van die Corona COVID-19 virus te beperk en hopelik te stop. Verkopers en kopers kan, met die nodige voorsorg maatreëls, nog steeds koopkontrakte beklink met die […]

Selling and buying property during LOCKDOWN.

Selling and buying property during LOCKDOWN.   On 23 March 2020 President Cyril Ramaphosa announced a 21-day nation-wide lockdown from midnight 26 March in an attempt to stop the spread of the Corona COVID -19 virus. By taking the correct precautions, sellers and buyers alike can still effectively conclude deed of sales through the assistance [...]

Dear most valued Rauch Gertenbach client

Dear most valued Rauch Gertenbach client,   We are pleased to inform you that we remain available to provide you with the best possible service! Whilst our country will be in lockdown as of Friday morning 00h00, the wheels within Rauch Gertenbach will continue to turn. This will be achieved by: Adapted work methods and […]

Geagte Rauch Gertenbach Kliënt

Geagte Rauch Gertenbach Kliënt,   Ons is steeds beskikbaar om aan u die beste diens moontlik te lewer! Onderwyl ons land van Vrydagoggend 00h00 onder ‘n volle staat van inperking sal wees, sal die ratte binne Rauch Gertenbach steeds aan die draai bly deur: Aangepaste werkswyses en tegnologie deurdat personeel van hulle huise af werk […]

NIFLAS TRIO MUST SELL UP AND PAY UP

NIFLAS TRIO MUST SELL UP AND PAY UP Article published by the George Herald Danie Acker - liquidator GEORGE NEWS - Labelled "a massive breakthrough" for 350 Niflas investors, Judge Nathan Erasmus delivered a scathing Section 424 judgement and court order in the High Court in George on Tuesday 10 March. He declared the by [...]

BELANGRIKE KENNISGEWING

BELANGRIKE KENNISGEWING Beste klante, Namate die COVID-19-virus in die Wes-Kaap vorder, wil ons u in kennis stel dat ons oop bly vir besigheid, maar steeds ons deel doen ten opsigte van beide u veiligheid sowel as ons eie. Let asseblief op die volgende: Binne die ontvangs area van beide ons praktyke, Mosselbaai en George, sal [...]

IMPORTANT NOTICE

IMPORTANT NOTICE Dear Clients, As the COVID-19 virus spread is progressing in the Western Cape, we would like to inform you that we remain open for business, but that we are also doing our part for your safety, as well as our own. Kindly note the following: Inside the reception area of both our Mossel [...]

GRONDONTEIENING SONDER VERGOEDING – MOET ONS BEKOMMERD WEES?

GRONDONTEIENING SONDER VERGOEDING – MOET ONS BEKOMMERD WEES?   As jy enige persoon vra om sy/haar grootste bekommernisse in Suid-Afrika vandag te lys, sal misdaad en die moontlike onteiening van grond sonder vergoeding waarskynlik bo aan die lys van 90% van Suid-Afrikaners wees. Behoort grondeienaars bekommerd te wees? Die kort antwoord is “ja”. Die hoofrede […]

EXPROPRIATION WITHOUT COMPENSATION – SHOULD WE BE WORRIED?

EXPROPRIATION WITHOUT COMPENSATION – SHOULD WE BE WORRIED?   If you ask any person to list his/her biggest concerns in South Africa today, crime and the possible expropriation of land without compensation will probably top the list of 90% of South Africans. Should people be worried? If you are a property owner, the short answer […]

Is jy seker jou besigheid is “GESOND”?

Is jy seker jou besigheid is “GESOND”?   Baie maatskappye bevind hulleself onder finansiële druk in vandag se uitdagende ekonomiese omstandighede en komplekse handelsomgewing. Dit is van uiterste belang dat direkteure en / of eienaars van ondernemings gereeld die “kritiese maatstawwe” van hulle besigheid nagaan om te verseker dat die besigheid gesond is en onmiddellik […]

Are you sure your business is “HEALTHY”?

Are you sure your business is “HEALTHY”?   Many companies find themselves under financial pressure in today’s challenging and complex economic and trading environment. It is imperative that directors / owners of enterprises regularly check the “vital signs” of their business and immediately take appropriate action and decisions when it comes to light that their […]

BAIL AS OPPOSED TO TRIAL

BAIL AS OPPOSED TO TRIAL Following numerous enquiries received because of recent high-profile crimes, it is important to provide more clarity on the principle of bail versus trial. When a person is arrested and charged with an alleged crime, he / she is entitled to apply for bail. The state, in collaboration with the investigating […]

BORGTOG TEENOOR VERHOOR

BORGTOG TEENOOR VERHOOR Na aanleiding van heelwat navrae wat ons ontvang het insake onlangse hoë profiel misdade, gee ons graag meer duidelikheid rondom borgtog teenoor verhoor. Wanneer ‘n persoon of persone gearresteer en aangekla word van ‘n beweerde misdaad, is hy/sy geregtig om aansoek te doen om borgtog.  Die staat in samewerking met die ondersoek-beampte […]

Sectional Title Units: Who pays for maintenance and repairs?

Sectional Title Units: Who pays for maintenance and repairs? We often receive queries from clients regarding the maintenance and repair of sectional title units and who’s responsible to pay for what. The short answer in terms of the Sectional Title Management Act is that it is the body corporate’s responsibility to maintain all the common [...]

Deeltitel Eenhede: Wie betaal vir onderhoud en herstelwerk?

Deeltitel Eenhede: Wie betaal vir onderhoud en herstelwerk? Ons ontvang gereeld navrae aangaande wie verantwoordelik is vir die betaling van onderhoud en herstelwerk by deeltitel eenhede / -komplekse . Die eenvoudige en kort antwoord tot hierdie kwessie is dat die Deeltitel-bestuurswet bepaal dat dit die beheerliggaam se verantwoordelikheid is om alle gemeenskaplike eiendom te onderhou [...]

When tough decisions are required in your business

When tough decisions are required in your business I quote from a book written by Judge Davis and others: “a natural consequence of any market-based economy, is that some companies will fail.  This is not necessarily a bad thing, and most industrialised nations recognise that failed companies are part and parcel of a healthy economy.  [...]

Wanneer moeilike besluite nodig word in jou besigheid

Wanneer moeilike besluite nodig word in jou besigheid Regter Davis en andere het ‘n boek geskryf waarin hulle verduidelik dat dit ‘n natuurlike gevolg is van enige markgerigte ekonomie dat maatskappye en besighede sal misluk.  Hulle sê dit is nie noodwendig ‘n slegte ding nie en dat meeste geïndustrialiseerde nasies aanvaar dat die mislukking van [...]

DIVORCE ORDER READS THAT THE HOUSE IS YOURS, BUT IS IT REALLY?

DIVORCE ORDER READS THAT THE HOUSE IS YOURS, BUT IS IT REALLY?   Recent case law (Fischer v Ubomi Ushishi Trading CC and Others) again emphasized the importance of taking transfer by way of registration in the deeds office pursuant to a divorce order granting an ex-spouse’s half share in property to the other spouse [...]

Matrimonial dispensations in South Africa

Matrimonial dispensations in South Africa   There are three types of matrimonial property dispensations in South Africa. Marriage in community of property, marriage out of community of property to which the accrual system applies and marriage out of community of property. It is essential to understand the differences before you get married. Marriage in community [...]

Huweliksgoedere bedelings in Suid-Afrika

Huweliksgoedere bedelings in Suid-Afrika   Daar is drie soorte huweliksgoedere bedelings in Suid-Afrika. 'n Huwelik binne gemeenskap van goedere, 'n huwelik buite gemeenskap van goedere waar die aanwasbedeling op van toepassing is en 'n huwelik buite gemeenskap van goedere. Dit is noodsaaklik om die verskille te verstaan ​​voordat u in die eg tree. 'n Huwelik [...]

ESTATE PLANNING FOR WOMEN

ESTATE PLANNING FOR WOMEN   Everyone has an estate, and everyone needs a plan, because having no plan is planning to fail. Estate planning is not only for the wealthy, it’s for everyone. Stop making excuses, you are not too young, too old or too busy to start planning – just do it, take that [...]

BOEDELBEPLANNING VIR VROUE

BOEDELBEPLANNING VIR VROUE Elke persoon het ‘n boedel en benodig ‘n boedelbeplanning, want by die gebrek aan ‘n plan is u gedoem om te misluk. Almal het boedelbeplanning nodig en is dit ‘n mite dat dit slegs bedoel is vir ryk persone met baie besittings. Hou dus op verskonings maak: u is nie te jonk, [...]

CHECKLIST WHEN BUYING YOUR FIRST PROPERTY

CHECKLIST WHEN BUYING YOUR FIRST PROPERTY   Political uncertainty and economic instability have limited growth in the South African property market, but it remains one of the safest investments a person can undertake in times like these.  And according to experts, now is a very good time to make such an investment in the Garden [...]

KONTROLE-LYS BY DIE AANKOOP VAN ‘N EERSTE EIENDOM

Politieke onsekerheid en ekonomiese onstabiliteit het groei in die Suid-Afrikaanse eiendomsmark beperk, maar dit bly steeds een van die veiligste beleggings wat ‘n mens in jou leeftyd kan maak. En volgens kenners, is dit nou ‘n baie goeie tyd om so ‘n belegging in die Tuinroete te maak. Om eiendom te koop, kan egter ontaard [...]

HOE VERLOOP DIE PROSES VAN BOEDELADMINISTRASIE?

771Die administrasie van ‘n bestorwe boedel geskied binne die raamwerk en in ooreenstemming met die Boedelwet 66 van 1965. Dit behels ‘n groot hoeveelheid gedetailleerde administratiewe werk. Die doel van hierdie artikel is om ‘n kort algemene oorsig daarvan te gee sodat u weet wat om te wagte te wees. Met behulp van al die […]

HOW DOES THE DECEASED ESTATE ADMINISTRATION PROCESS WORK

The administration of a deceased estate is done within the framework of and in compliance with the Administration of Estates Act 66 of 1965. The administration process entails a large amount of detailed administrative work. This article serves as a general overview to give you an indication of what to expect. All relevant information and […]

OUERLIKE REGTE VAN MOEDERS

Op 12 Mei 2019 sal moeders oral in ons land Moedersdag vier. Die dag is besonders omrede alle moeders op dié dag uitgesonder word om erkenning te kry vir al die harde werk en opofferings wat hulle maak gedurende die opvoedingstaak van hul kinders. Die taak is nie net enorm nie, maar in meeste gevalle […]

PARENTAL RIGHTS OF MOTHERS

On 12 May 2019 mothers across our country will be celebrating Mother’s Day. This day is special in that all mothers are recognized for their hard work and sacrifices made in raising their children, a task which is not only enormous but can sometimes be daunting and challenging. Women with children born out of wedlock […]

CAN YOU TRUST YOUR TRUST DEED?

A Trust Deed is the constitutional and founding document of a trust. It is the written document according to which your trust was created and sets out the framework within which the trust is to operate. Trusts are often used as estate, business and succession planning tools and the benefits which flow from the proper […]

KAN JY JOU TRUSTAKTE VERTROU?

‘n Trustakte is die grondwetlike- en stigtingsdokument van ‘n trust. Dit is die skriftelike dokument in terme waarvan u trust opgerig word en dit bevat die raamwerk waarin die trust moet funksioneer. Trusts word dikwels gebruik as deel van boedel-, besigheid- en opvolgbeplanning en die voordele wat uit die behoorlike gebruik van trusts spruit is […]

WHAT ON EARTH CAN GO WRONG?

This is the slogan of a well-known insurance company on television. A search on the internet will show that there is actually 6,300 tons of space junk that orbits the earth. Did you ever consider the possibility that this space debris can penetrate the earth’s atmosphere and cause loss and destruction? Who will be liable […]

WAT OP AARDE KAN VERKEERD GAAN?

Dit is die slagspreuk van `n bekende versekeringsmaatskappy op televisie. `n Nasoek op die internet toon aan dat daar ongeveer 6,300 ton ruimteafval in `n wentelbaan om die aarde swerf. Al ooit gewonder of hierdie afval die aarde se ruimte kan binne dring en skade aan `n mens se eiendom en/of persoon kan aanrig en […]

VELDFIRES – A NIGHTMARE YOU SHOULD AVOID

In June 2017 Knysna experienced one of its worst disasters yet when 500 houses were destroyed and approximately 7000 people had to be evacuated due to veldfires. In addition to the recent Knysna fire, veldfires have become an unfortunate regular heading, specifically in the Southern Cape. Veldfires causes extensive damage to properties, sometimes coupled with […]

VELDBRANDE – ‘N NAGMERRIE WAT JY MOET VERMY

In Junie 2017 het Knysna een van sy ergste rampe beleef toe 500 huise vernietig is en ongeveer 7000 mense ontruim moes word weens veldbrande. Bo en behalwe die onlangse Knysna brand, het veldbrande ongelukkig ‘n gereelde opskrif geword, veral in die Suid-Kaap. Veldbrande rig groot skade aan eiendomme aan, soms gekoppel aan die tragiese […]

IS BUSINESS RESCUE AN OPTION FOR YOUR BUSINESS?

Many companies find themselves under financial pressure in today’s challenging and complex economic and trading environment. It is imperative that directors of enterprises immediately take appropriate action and decisions when it comes to light that their business is in financial distress. This allows for expert knowledge and advice to be obtained in time for a […]

IS BESIGHEIDSREDDING ‘N OPSIE VIR JOU BESIGHEID?

Baie maatskappye bevind hulleself onder finansiële druk in vandag se uitdagende ekonomiese omstandighede en komplekse handelsomgewing. Dit is van uiterste belang dat direkteure van ondernemings onmiddellik gepaste aksie en besluite neem wanneer dit aan die lig kom dat hulle besigheid in finansiële nood verkeer. Daardeur kan ekspert kennis en advies betyds ingewin word en ‘n […]

KRIPTO-GELDEENHEDE IN JOU BOEDEL

As jy mooi daaroor dink, was dit onvermydelik dat virtuele geld en digitale geldeenhede hul pad in ons alledaagse lewe sou vind. Ons het dan immers virtuele vriende danksy sosiale media en virtuele winkelsentrums danksy aanlyn-kleinhandelaars…. Kripto-geldeenhede vorm deel van u digitale bates. In teenstelling met ander digitale bates soos sosiale media-profiele, het dit ‘n […]

CRYPTOCURRENCY IN YOUR ESTATE

It was inevitable that virtual money and digital currency would find its way into our everyday lives. After all, we have virtual friends thanks to social media and virtual shopping malls thanks to online retailers…. Cryptocurrency forms part of your digital assets. Unlike other digital assets such as login credentials and social media profiles, it […]

KEEPING A FAMILY OUTSIDE THE COURT

Family law issues such as divorce, maintenance and contact rights with regards to minor children are always accompanied by emotion. There is usually animosity between the parties which results in them wanting to attack each other with the full force of the law and litigation. Unfortunately, litigation more often than not, only adds fuel to […]

HOU ‘N FAMILIE BUITE DIE HOF

Familieregtelike kwessies soos egskeidings, onderhoud en toegangsregte met betrekking tot minderjarige kinders is altyd gelaai met emosie. Partye tot die geding is dikwels kwaad vir mekaar wat tot gevolg het dat hulle die teenkant met die volle krag van die reg en litigasie wil tref. Ongelukkig vuur uitgerekte litigasie emosies verder aan wat nie tot […]

IS YOUR WILL LEGAL AND VALID?

We spend most of our time building a financially safe and stable future for ourselves and our loved ones. Whether you are young and recently started a career, or middle-aged and at the top of your career, or maybe you have already paid your dues and now enjoy retired life, everyone has a unique ‘estate’ […]

IS U TESTAMENT WETTIG EN GELDIG?

Ons spandeer die meeste van ons tyd om ‘n finansieël veilige en stabiele toekoms vir onsself en ons geliefdes op te bou. So of jy jonk is en onlangs ‘n loopbaan begin het, of middeljarig en op die kruin van jou loopbaan is, of dalk reeds jou skoolgeld betaal het en nou die afgetrede lewe […]

“NEW”/”OLD” LEGAL PRINCIPLES REGARDING THE ACCRUAL SYSTEM

In two recent court decisions, in the Supreme Court of Appeals and the High Court, Western Cape respectively, important aspects regarding marriages out of community of property to which the accrual system applies, are considered. In the matter between ST v CT, the Supreme Court of Appeal confirms the distinction between the stipulated initial value […]

“NUWE”/”OU” REGSASPEK TEN OPSIGTE VAN DIE AANWASBEDELING

In twee onlangse hofbeslissings, in onderskeidelik die Hoogste Hof van Appèl en die Hoë Hof, Wes-Kaap, is belangrike aspekte ten opsigte van die huwelik buite gemeenskap van goed waarop die aanwasbedeling van toepassing is, oorweeg. In die aangeleentheid tussen ST v CT bevestig die Hoogste Hof van Appèl die onderskeid tussen die gestipuleerde aanvangswaarde van […]

Konstitusionele Hof gee erkenning aan langslewende gades in Moslem huwelike

In Suid-Afrika word sekere gevolge van die Moslemhuwelike, gesluit volgens die Islamitiese reg, deur regspraak en wetgewing erken. Die huwelik as instelling word nie erken nie hoofsaaklik as gevolg van die potensiële poligene aard daarvan. Die status van die Moslemvrou is ‘n bron van groot kommer vir diverse belangegroepe aangesien haar posisie in die Moslemhuwelik […]

Con Court recognizes surviving spouses in Muslim marriages

In South Africa, there is currently no legislation which recognises and regulates Muslim marriages. This lack of legal recognition for Muslim marriages solemnised under the doctrines of Islamic Law leaves spouses to these marriages vulnerable and without the protection and automatic rights otherwise afforded to those spouses who are marriages are legally recognised and officially […]

IS YOUR FIREARM LEGAL?

The Constitutional Court (“Con Court”) handed down a judgment last week in the case with the South African Hunters and Game Conservation Association (“the SAHGCA”) which dealt with firearm licenses. The appeal by the Minister of Safety and Security was upheld and the Supreme Court of Appeal’s ruling reversed. The result of the Con Court’s […]

IS U VUURWAPEN WETTIG?

Die Grondwetlike Hof het verlede week uitspraak gelewer in die hofsaak tussen die SA Jagters- en Wildbewaringsvereniging (”die SAJWV”) en die Minister van Veiligheid en Sekuriteit (“die Minister”) wat gehandel het oor vuurwapenlisensies. Die Minister se appèl is gehandhaaf en die oorspronklike Hooggeregshof uitspraak is omgekeer. Die gevolg van die uitspraak is dat vuurwapens waarvan […]

HUUR VAN EIENDOM? KEN JOU REGTE

Baie mense besit deesdae nie eiendom as gevolg van finansiële redes, deurdat hulle nie vir ‘n verband kwalifiseer nie of as gevolg van werk-verplasing wat dit onprakties maak om ‘n huis te koop. Die gevolg is dat meer en meer mense eiendom huur, wat dus ‘n kontrak tussen die verhuurder en die huurder tot gevolg […]

RENTING A PROPERTY? KNOW YOUR RIGHTS

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using ‘Content here, content here’, making it look.

HANDLING OF SPEEDING FINES

In South Africa, as in most other countries in the world, speed restrictions are determined and regulated by legislation. It then remains the duty and responsibility of every driver of a motor vehicle to make himself / herself aware of what the speed limit is in the area where he / she is driving. If […]

CAR ACCIDENT: POLICE, CIVIL CLAIMS, INSURANCE

Often victims of a motor vehicle accident have a misconception about the different parties that play a role and perform specific functions post accident. Legal practitioners often hear statements such as “The police have already taken a statement from me” when an affidavit must be drawn up in a civil case arising from the same […]

ESTATE PLANNING – A WAY TO REDUCE THE COST OF DEATH

Let’s be honest, estate planning and the drafting or revision of one’s last will and testament is a daunting task which forces us to think about our own mortality – a thought which we would rather avoid. However, the death of a loved one is a traumatic and emotionally turbulent burden for any family to […]

SLIP and FALL – LIABILITY CASE OR NOT?

I walk into the supermarket to do some shopping. Someone has dropped a bottle in one of the aisles. The cleaners have already started cleaning the floor with a mop. I walk across the slippery surface, my foot slips and I fall. Do I have a claim against the supermarket owners and if so what […]

LIQUIDATION OR BUSINESS RESCUE?

In difficult economic and political circumstances, as currently experienced by SA, members of close corporations or directors of companies often find that the business of the CC or the company is no longer operating profitably. This is when the question about liquidation or business rescue is posed and consideration should be given to which is […]

Matrimonial Systems, the Law of Succession and Miscellaneous

Persons who are married in community of property often make the remark when drafting a will in terms of which they nominate the survivor as the sole heir/heiress of the estate of the first dying: “If he / she dies, I inherit everything”. Although it is true that the survivor gets everything, it is incorrect […]

THE SALE OF A DECEASED’S HOUSE

Nothing in life is guaranteed except death and taxes. In practice, it is common practice for us, at Rauch Gertenbach, to transport property under a contract of sale where one of the parties has died. Imagine a scenario where you have made an offer on your dream home and the owner has accepted it. Your […]

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS ABOUT TRUSTS

Today Rauch Gertenbach will deal with frequently asked questions relating to Trusts: 1.            Are there different types of Trusts? Yes, there are different types of trusts which consist of the following: Testamentary Trusts also called Mortis Causa trusts. Inter Vivos trusts which can be classified into Court Order -, Discretionary – and Charitable Trusts 2.            […]

DOES YOUR BUSINESS HAVE A FEVER?

You may be missing some critical distress signals in your business that may put your business in intensive care or even worse, in the morgue! What symptoms do I look for and what remedies can be applied? The Companies Act no 71 of 2008 defines a Company that is in financial distress as follows: If […]

Did you miss a credit card payment?

Think twice before you ignore your mail. During the festive season people tend to go a little overboard with credit card spending and often choose to forget about the reality that they have to repay this money, with interest, at some point in the future. This trend of overspending is the cause of many people […]

What is Business Rescue?

If you are going to use a passage of Lorem Ipsum, you need to be sure there isn’t anything embarrassing hidden in the middle of text. All the Lorem Ipsum generators on the Internet tend to repeat predefined chunks as necessary, making this the first true generator on the Internet. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean non enim ut enim fringilla adipiscing id in lorem.