ARTIKELS

  • All
  • Afrikaans

VOORAF REGSADVIES MET DIE KOOP / VERKOOP VAN EIENDOM?

VOORAF REGSADVIES MET DIE KOOP / VERKOOP VAN EIENDOM? Vir baie van ons is die voorreg om jou eie huis te besit, die begin van welvaartskepping en sekuriteit. Veral wanneer jy jou eerste woonhuis koop, kan die gedagte aan die proses en wat dit als behels, baie intimiderend wees. Baie mense is onkundig oor terminologië […]

Het u ‘n handelsbeperkingsklousule in u dienskontrak?

Het u ‘n handelsbeperkingsklousule in u dienskontrak? Die COVID-19 pandemie het baie mense in ‘n nuwe of meer kreatiewe rigting gedwing. Om by ‘n nuwe werk en/of besigheid te begin, mag dalk vir sommiges, een van die mees opwindende of stresvolle keuses wees. In ‘n situasie waar ‘n werknemer slegs oor die vaardighede van sy/haar […]

TESTAMENT ONGRONDWETLIK VERKLAAR

TESTAMENT ONGRONDWETLIK VERKLAAR   Testeervryheid was allerweë beskou as die laaste bastion van privaatregtelike vryheid waaroor die individu beskik het.  Dit is tog immers die individu se vryheid van keuse om sy/haar laaste aardse besittings te bemaak. Die grondwetlike regte van waardigheid, privaatheid en eiendomsreg was inklusief in die vryheid van keuse om `n testament […]

Selfverdediging – hoe meer jy weet ….

Selfverdediging – hoe meer jy weet …. In ‘n land deurtrek met die gruwelikse vorm van misdaad teen vrouens, kinders en minderheidsgroepe word selfverdediging gereeld as verweer teen strafregtelike vervolging deur beskuldigdes geopper. Dit is daarom van kardinale belang om die verweer opsigself beter te verstaan, daarmee saam ook die regsgevolge indien die limiete van […]

Die regsposisie van ‘n persoon se sosiale media en digitale voetspoor in die publieke sfeer.

Die regsposisie van ‘n persoon se sosiale en digitale voetspoor in die publieke sfeer. Die internet, spesifiek sosiale media, het ‘n dramatiese ontwikkeling ondergaan in die afgelope 20 jaar. Hierdie ontwikkeling speel nou ‘n geweldig belangrike rol in beide ons professionele en persoonlike lewens, met sekere aspekte van die ontwikkeling wat voordelig of riskant kan […]

Die betekenis van ‘n Lewende Testament

Die betekenis van ‘n Lewende Testament Die Suid-Afrikaanse Mediese Vereniging definieer ‘n Lewende Testament as ‘n verklaring wat die pasiënt se wens verteenwoordig om enige verdere mediese behandeling te weier in die geval waar sodanige mediese behandeling die pasiënt op ‘n kunsmatige manier aan die lewe hou. ‘n Lewende Testament word opgestel om voorsiening te […]

Die Wet op Intestate Erfopvolging is ongrondwetlik verklaar

Die Wet op Intestate Erfopvolging is ongrondwetlik verklaar “ I am convinced and it is in my view that traditionally it is women who stand to suffer after years of dedication and support to the livelihood of a permanent life partnership they end up being left in the cold, stripping them of their dignity whilst [...]

Duet behuising: Wat jy moet weet

Duet behuising: Wat jy moet weet Duet behuising behels gewoonlik twee huise wat op dieselfde erf opgerig is en aan mekaar geheg is deur ’n gemeenskaplike muur. Duet eiendomme is as ‘n reël deeltitel eenhede wat beheer word deur die Wet op Deeltitels , die Deeltitelskemabestuurswet en die Gemeenskap Skemas Ombudsman Dienste Wet. Ons ervaar […]

Rauch Gertenbach brei uit met nog twee kantore

Rauch Gertenbach brei uit met nog twee kantore Rauch Gertenbach Prokureurs, wat op die vooraand van hulle eeuwording staan, brei hulle voetspoor in die groter Mosselbaai uit. Volgens Basson Piek, Bedryfshoof van die firma, was hulle aan die begin van 2020 reeds van voorneme om dié opwindende stap te neem om hulle dienste na Hartenbos [...]

Die regsplig van ‘n grootouer om hul kleinkind(ers) te onderhou

Die regsplig van ‘n grootouer om hul kleinkind(ers) te onderhou   Dit is ‘n goed gevestigde beginsel in ons reg dat ‘n ouer die regsplig het om na hul kind(ers) se onderhoud om te sien. Dit is verder ook ‘n welbekende gemeenregtelike beginsel dat waar ouers nie in staat is om hul kind(ers) te onderhou […]

“Daar is niks wat gesinsverdeeldheid veroorsaak soos`n testament nie”

Bovermelde was die woorde van `n Regter in die Hoogste hof van Appél in `n uitspraak in 2006. Die belangrikheid van hierdie aanhaling het weereens weerklank gevind in die onlangse saak van Goosen and Another v Wiehahn and others, ook in die Hoogste hof van Appél. Die feite in die saak was dat die testateur […]

Egskeiding en dood: hier is wat jy moet weet

Egskeiding en dood: hier is wat jy moet weet A en B sluit ‘n huwelik in 2011. Vyf jaar later word ‘n egskeidingsbevel uitgereik op 24 Oktober 2016 wat die verdeling van hul bates insluit. B sterf op 8 Desember 2016 met ‘n testament wat opgestel is net nadat die huwelik gesluit is. In hierdie […]