COVID REGULASIES EN UITSETTINGS

COVID REGULASIES EN UITSETTINGS

Die vinnige verspreiding van Covid 19 en die bedreiging wat dit inhou vir individue, besighede en die ekonomie het ‘n toenemende angs onder die publiek veroorsaak. Die reaksie van die regering, wat grootliks daarop gemik is om die verdere verspreiding van die virus te voorkom, het meestal die vorm aangeneem van regulasies uitgevaardig ingevolge die Wet op Rampbestuur 57 van 2002. Hoe strenger die vlak van inperkings-regulasies, hoe moeiliker en meer onprakties raak die toestaan van ‘n uitsettingsbevel, gegewe die beperking op mense se bewegings.

Uitsettingsaansoeke is ‘n aspek van siviele litigasie wat gedurende hierdie grendel-tydperke nie onaangeraak gelaat is nie en is daar spesifieke regulasies daaroor in die Staatskoerant gepubliseer. Die toepaslike regulasies word nie breedvoerig hierin bespreek nie en is dit voldoende om te sê dat dit verskil, afhangend van die inperkingsvlak waarin die land homself bevind. Die strenger vlakke van inperking maak die toestaan van uitsettings-aansoeke onprakties en / of onmoontlik.

Daar is egter ‘n wanopvatting onder sekere huurders en private verhuurders dat, ongeag die inperkingsvlak van die land, daar ‘n algemene verbod, nie net op die loods van uitsettingsaansoeke nie, maar ook op die toestaan van ‘n bevel ná ‘n suksesvolle aansoek, bestaan. Dit is eenvoudig nie die geval nie aangesien aansoeke wél gebring kan word. Dit is die skrywer se mening dat dinge ontspoor tot nadeel van die verhuurder, wanneer die Hof ‘n bevel moet toestaan ná ‘n sodanige suksesvolle aansoek.

Huidige regulasies lui dat howe wél die uitvoering van ‘n bevel wat toegestaan is, kan uitstel of opskort, tensy die hof, na oorweging van verskeie genoemde faktore, van mening is dat dit nie regverdig en billik sou wees nie. Hierdie faktore is hoofsaaklik daarop gemik om die uitvoering van bevele op te skort, waar dit die gesondheid en veiligheid van die huidige huurders en die algemene bevolking in gevaar stel. Dit geld ook waar die spesifieke inperkingsvlak die toekenning van die bevel sonder opskorting onmoontlik maak as gevolg van beperkings op die bewegings van mense.

Daar is ‘n neiging in sekere Hofdistrikte om die toestaan van ‘n uitsettingsbevel te koppel aan buitengewone lang periodes waarmee die uitvoering van die bevel opgeskort word. In sulke gevalle word al die faktore wat heers nie deeglik in berekening gebring nie, spesifiek die nadeel wat die verhuurder sal ly deur die aaneenlopende besetting van sy eiendom gedurende hierdie periode van opskorting.

Alhoewel dit op die oog af lyk asof die huidige situasie nie die verhuurder se belang effektief beskerm nie, het sekere Distrikte nou ‘n meer pragmatiese benadering begin neem met die oorweging van alle faktore. Hierdie distrikte keer dan terug na die tydsraamwerke soos voor die Covid-era van ongeveer een tot twee maande tussen die toekenning van die bevel en die datum waarop huurders die perseel moet ontruim.

Ten spyte van die bogenoemde, is en sal uitsettings steeds ‘n aspek van die wet wees wat gepaard gaan met prosedurele nuanses, veral met betrekking tot spesifieke vereistes tot die formele kansellasie van die huurooreenkoms, vorm van aansoek en die betekening daarvan.
Rauch Gertenbach het ‘n rykdom van ervaring in alle tipes uitsettings, of dit nou standaard, kommersieël, residensieël in terme van die Voorkoming van Onwettige Uitsettings en die Onregmatige Besetting van Grond is óf die platteland ingevolge die Wet op die Uitbreiding van Sekerheid van Verblyfreg. Ons adviseer graag kliënte wat tot dusver nog nie optrede teen huurders of bewoners oorweeg het nie, ten spyte van die huidige effens verwronge opvatting oor uitsettings tydens Covid.

In geen stadium is ons van mening dat uitsettings sonder ‘n lang tydperk van opskorting in die nuwe Covid era maklik haalbaar is nie. Ons sê wél dat daar met ervaring en kennis van die huidige praktyke wat deur sekere howe toegepas word, moontlike opsies beskikbaar is vir verhuurders wat tot dusver tevrede moes wees met ‘n onsekere “wag-en-sien” benadering. ‘n Gebrek aan aksie teen huurders wat in kontrakbreuk is sal geen ander effek hê as om die verliese te laat ophoop nie. Verkry dus dadelik advies om ‘n lewensvatbare plan vorentoe te bepaal.

 

Artikel deur Gavin Jordaan (Assosiaat) B.Comm; LLB
Vir meer inligting, kontak gavin@rgprok.com of 044 601 9900.

 

 

Vrywaring
Geen inligting in hierdie publikasie vervat sal geag wees die lewering van regsadvies te wees in spesifieke aangeleenthede nie. Lesers sal verantwoordelik wees om sodanige regsadvies van hulle eie regsspan te ontvang. Hierdie publikasie is slegs vir opvoedkundige en inligtingsdoeleindes.

0

Related Posts

DIE WET OP VERBRUIKERSBESKERMING…

DIE WET OP VERBRUIKERSBESKERMING EN DIE VERKOOP VAN ONROERENDE EIENDOM Sedert die inwerkingtreding van die Wet op Verbuirkersbeskerming No. 68 van 2008 (die Wet) op 31 Maart 2011, bestaan daar…
Read more

WERKNEMERS: WAT GEBEUR WANNEER…

WERKNEMERS: WAT GEBEUR WANNEER ‘N WERKGEWER IN SY/HAAR PERSOONLIKE HOEDANIGHEID GESEKWESTREER WORD OF ‘N MAATSKAPPY WORD GELIKWIDEER EN WAAR STAAN HULLE EISE? Wanneer ‘n werkgewer in sy/haar persoonlike hoedanigheid gesekwestreer…
Read more

VERTEENWOORDIGING DEUR VOLMAGTIGE AANSTELLING…

VERTEENWOORDIGING DEUR VOLMAGTIGE AANSTELLING – BELANGRIKE OORWEGINGS Dit blyk dat die meeste mense wat jy vandag ontmoet, onderdruk word en streng spertye opgelê word. Mense is altyd haastig om iewers…
Read more