DIE RISIKOS EN BEPERKINGS VAN ‘N HUWELIK BINNE GEMEENSKAP VAN GOEDERE

DIE RISIKOS EN BEPERKINGS VAN ‘N HUWELIK BINNE GEMEENSKAP VAN GOEDERE

In Suid Afrika word die meerderheid van huwelike binne gemeenskap van goed gesluit, aangesien wetgewing huwelike in die afwesigheid van ‘n huweliksvoorwaardekontrak as huwelike binne gemeenskap van goed ag. Die gevolg hiervan is dat ‘n gesamentlike boedel geskep word wat uit beide partye se bates en laste bestaan.

Hierdie vorm van huweliksgoederebedeling kan egter een of beide partye negatief beinvloed aangesien daar verskeie risikos daaraan verbonde is.

In terme van die Wet op Huweliksgoedere moet ‘n persoon toestemming van hul eggenoot kry voordat hulle ‘n kontrak sluit om vaste eiendom te vervreem, krediet ooreenkomste aangaan, en dies meer. ‘n Gade is dus beperk in sy handelingsbevoegdheid aangesien hy/sy nie onafhanklik van sy/haar eggenoot kan optree nie.

Beide partye is verder gesamentlik en afsonderlik verantwoordelik vir enige skuld wat voor die sluiting van die huwelik asook daarna aangegaan is. In gevalle waar een van die eggenote insolvent verklaar word, sal die gesamentlike boedel as insolvent beskou word wat by implikasie beide partye insluit. Die gevolg hiervan is dat skuldeisers beide partye vir die skuld van die oorspronklike insolvente party aanspreeklik kan hou. ‘n praktiese voorbeeld hiervan is waar een van die gades ‘n eenmansaak bedryf en die besigheid se skuldeisers skulde van beide gades verhaal weens die huweliksbedeling.

Die nadele en kostes verbonde aan die bereddering van ‘n gesamentlike boedel na die dood van die eerssterwende moet ook in ag geneem word in die oorweging van huweliksbedelings. Die eksekuteursfooi word op die waarde van die gesamentlike boedel bereken, terwyl waar dit ‘n huwelik buite gemeenskap van goed was, sal net die oorledene se boedel vatbaar wees vir fooie, nie beide partye nie. Bo en behalwe die verhoogde eksekuteursfooi, kan die langslewende gade ook aanspreeklik gehou word vir die skuld in die gesamentlike boedel. Nadat die skuld in die gesamentlike boedel gedelg is, sal die langslewende gade tot hul helfte in die gesamentlike boedel geregtig wees. Die oorblywende helfte sal kragtens die oorledene se testament of in terme van die intestate erfreg tussen die erfgename verdeel word.

Indien ‘n erflating nie spesifiek deur ‘n testament uitgesluit word van die werking van ‘n huwelik binne gemeenskap van goed nie, sal die bates daardeur verkry ook deel van die gesamentlike boedel vorm. Indien ‘n ouer dus byvoorbeeld ‘n bate aan hul kinders bemaak het, maar nagelaat het om die bate spesifiek van die huweliksbedeling uit te sluit, sal die bates gelykop deur die erfgenaam en sy of haar eggenoot gedeel word indien hulle binne gemeenskap van goed getroud is.

Elke mens het sy eie voorkeure en vereistes wanneer dit by ‘n huweliksbedeling kom en wat dalk vir een werk, werk dalk nie vir die ander nie. Dit is daarom raadsaam om vroegtydig ‘n spesialis in die gebied van die reg te raadpleeg oor die verskillende opsies voor dit te laat is.

Vir meer inligting, kontak gerus Paul Delport by paul@rgprok.com. www.rgprok.co.za

 

Artikel deur Paul Delport, LLB, Senior Assosiaat (Notaris)

__

Vrywaring
Geen inligting in hierdie publikasie vervat sal geag wees die lewering van regsadvies te wees in spesifieke aangeleenthede nie. Lesers sal verantwoordelik wees om sodanige regsadvies van hulle eie regsspan te ontvang. Hierdie publikasie is slegs vir opvoedkundige en inligtingsdoeleindes.

0

Related Posts

Wanneer word ‘n maatskappy…

Wanneer word ‘n maatskappy geag om nie sy skuld te kan betaal nie? As ‘n resultaat van Covid 19 en die inkrimping van die ekonomie is baie besighede onder geweldige…
Read more

Padblokkades – wat om…

Padblokkades – wat om tydens die feesseisoen te verwag Die feesseisoen is ophande en na ‘n onstuimige twee jaar van pandemie, inperkings, nasionale en internasionale reis beperkings en al die…
Read more

SAAMWOONVERHOUDINGS – om pen…

SAAMWOONVERHOUDINGS – om pen op papier te sit Saamwoonverhoudings (om saam te woon, in ‘n verhouding wat bedoel is om permanent van aard te wees), word jaarliks meer algemeen, al…
Read more