Die rol van ‘n regsverteenwoordiger in die instel van ‘n eis teen die POF

Die rol van ‘n regsverteenwoordiger in die instel van ‘n eis teen die POF

Die Padongelukkefonds (“POF”) is ‘n statutêre liggaam met die hoofdoel om dekking te bied aan alle persone vir enige verlies of skade wat gely is, as gevolg van die dood of liggaamlike besering as gevolg van die nalatige bestuur van motorvoertuie binne die grense van Suid-Afrika. As ‘n statutêre liggaam word die POF deur wetgewing gereguleer, naamlik die Wet op die Padongelukkefonds 56 van 1996 (‘Die Wet’), wat streng statutêre reëls en vereistes bevat om ‘n eis in te stel. Om van die POF te eis, kan vir die meeste individue ‘n intimiderende en ingewikkelde ervaring wees. Met die hulp van ‘n regsverteenwoordiger, hoef dit nie die geval te wees nie.

Wie kan ‘n eis teen die POF instel?

Volgens die Wet is die POF verplig om enige individu te vergoed vir enige verlies wat hy / sy gely het as gevolg van enige liggaamlike besering aan hom-/ haarself of die dood van, of enige liggaamlike besering aan enige ander persoon, veroorsaak deur of voortspruitend uit die nalatige bestuur van ‘n motorvoertuig deur ‘n ander persoon. Dit is baie belangrik om kennis te dra van die feit dat die POF se aanspreeklikheid gebaseer is op skuld. Dit beteken dat die POF nie verplig is om vergoeding toe te staan waar die ongeluk weens eie nalatigheid veroorsaak is nie.

‘n Regsverteenwoordiger kan u help om die redelike sukses van u eis te bepaal deur u omstandighede te beoordeel en te vergelyk met sy / haar ervaring met die POF in vorige eise.

Wat kan van die POF geëis word?

Daar is twee hoofsoorte skade wat in sekere omstandighede van die POF verhaal kan word: algemene skade en spesifieke skade.

Spesifieke skadevergoeding verteenwoordig werklike finansiële verlies en sluit vorige en/ of toekomstige mediese uitgawes, vorige en / of toekomstige verlies aan inkomste en verlies aan ondersteuning in. Algemene skadevergoeding is egter nie maklik vasstelbaar nie en maak voorsiening vir ‘n baie meer ingewikkelde prosedure. Ingevolge die Wet word ‘n eis vir algemene skadevergoeding slegs toegeken indien die individu ‘ernstige besering/s’ opgedoen het. Om ‘n “ernstige besering” te bewys, word daar in regulasie 3 voorgeskryf dat daar ‘n ‘Whole Person Impairment (WPI)’  ingestel moet word met behulp van die 6de uitgawe van The American Medical Association’s Guide to the Evaluation of Permanent Impairment (AMA). Laasgenoemde moet minstens ‘n 30% WPI aandui. Alternatiewelik, as die AMA-assessering ‘n WPI van minder as 30% lewer, kan die eiser kies om aan die narratiewe toets te voldoen.

Die werklikheid is dat die verteenwoordigers van die POF nie altyd op hoogte van mediese kwessies of van die reg is nie. Dit beteken dat baie individue vergoeding verloor weens verjaring, die onregverdige verwerping van ‘n eis of ondervergoeding. ‘n Regsverteenwoordiger sal toesien dat ‘n billike vergoeding aan die individu uitbetaal word.

Hoe om ‘n eis teen die POF in te stel

Die eerste stap om ‘n eis teen die POF in te stel, is om alle nodige dokumentasie te versamel. Die Wet stel streng vereistes in wat aandui presies watter dokumente by die POF ingedien moet word om ‘n eis te verwerk.

Hierdie dokumente is, onder andere, die volgende: RAF 1, RAF 3 en RAF 4. Verdere dokumentasie wat benodig word sluit in stawende dokumentasie soos hospitaalrekords, polisie-rekords, persoonlike besonderhede, getuieverklarings en bewys van finansiële uitgawes.

Na ontvangs van al die vereiste dokumentasie sal die POF die eis ondersoek en ‘n skikking aanbied, alternatiewelik moet u dagvaarding uitreik en hof toe gaan.

Soos hierbo bespreek, word die POF deur streng wetgewing gereguleer met betrekking tot die instelling van ‘n eis. ‘n Regsverteenwoordiger sal alle nodige stawende dokumente aanvra en alle toepaslike dokumente namens u invul en gereed kry vir indiening. Dit sal tyd bespaar deur te verseker dat alle vereiste dokumente korrek by die POF ingedien word.

Gevolgtrekking

Dit is nie verpligtend dat individue ‘n regsverteenwoordiger aanstel om te help met die instel van ‘n eis teen die POF nie, maar dit is beslis raadsaam. Die meeste regsverteenwoordigers sal help met POF-aangeleenthede op ‘n gebeurlikheidsfooi-basis. Dit beteken dat regskoste nie betaalbaar sal wees tensy die eis suksesvol is nie. En selfs dan sal die regsverteenwoordiger slegs toegelaat word om ‘n maksimum van 25% te neem van die vergoedingsbedrag wat aan die individu toegeken is.

Artikel deur Erika Oosthuizen – Kandidaat Prokureur

Vir meer inligting kontak office@rgprok.com of 044 601 9900. www.rgprok.co.za .


0

Related Posts

VOORAF REGSADVIES MET DIE…

VOORAF REGSADVIES MET DIE KOOP / VERKOOP VAN EIENDOM? Vir baie van ons is die voorreg om jou eie huis te besit, die begin van welvaartskepping en sekuriteit. Veral wanneer…
Read more

Het u ‘n handelsbeperkingsklousule…

Het u 'n handelsbeperkingsklousule in u dienskontrak? Die COVID-19 pandemie het baie mense in ‘n nuwe of meer kreatiewe rigting gedwing. Om by ‘n nuwe werk en/of besigheid te begin,…
Read more