GESKILLE EN PROSEDURES IN DIE WERKSPLEK – WAT OM TE DOEN

GESKILLE EN PROSEDURES IN DIE WERKSPLEK – WAT OM TE DOEN

Te midde van ‘n pandemie en dreigende resessie is dit nie net individue nie, maar ook werkgewers wat toevlug neem tot besnoeïng van uitgawes in hul besighede. Menslike hulpbronne (salarisse) is by meeste besighede die grootste uitgawe, dus het Suid-Afrika die afgelope tyd ‘n toename beleef in afleggings, werkloosheid en onvermydelik ook dispute in die werksplek. Die onderstaande artikel het ten doel om die leser ‘n praktiese begrip te bied rakende die proses om ‘n dispuut na die relevante bedingingsraad of Kommissie vir Versoening, Bemiddeling en Arbitrasie (die KVBA of beter bekend as die ‘CCMA’), te verwys.

Wat gebeur indien daar aantygings van onbillike ontslag of onbillike arbeidspraktyke in die werksplek is?

Die maklikste en mees effektiewe manier om ‘n saak te hanteer nadat alle interne prosedures uitgeput is, is om die saak na die CCMA of relevante bedingingsraad te verwys. Meeste mense is bekend met die CCMA. Dit is belangrik om te let dat verskeie ander rade bestaan vir gespesialiseerde velde of industrieë, spesifiek ook vir staatsinstansies. Voor enige bedingingsraad egter genader word, is dit belangrik om die gepaste raad vir u dispuut (geskil) te bevestig.

Slaggate wanneer geskille na ‘n bedingingsraad verwys word:

Dit is belangrik om ‘n proaktiewe benadering te volg wanneer daar alternatiewe geskilbeslegting prosedures gevolg word. Dit is die partye tot die geskil se verantwoordelikheid om die Kommissaris van die nodige inligting te voorsien, aangesien hy / sy slegs ‘n beslissing kan maak gebasseer op die feite voor hom / haar. Indien daar nagelaat word om hom / haar van al die feite te voorsien, kan daar verseker ‘n negatiewe uitkoms vir een van die partye wees.

Indien die werkgewer byvoorbeeld weier om ‘n party tot die geskil te wees en weier om die samesprekings by te woon, mag die kommissaris moontlik ‘n verstekvonnis gee wat afdwingbaar is in die arbeidshof ten gunste van die werknemer.

Wie kan die geskil verwys?

Dit is voor die hand liggend dat beide werkgewers en werknemers ‘n aangeleentheid na ‘n bedingingsraad verwys. Die verwysende party mag bygestaan word deur ‘n regsverteenwoordiger (‘n prokureur of advokaat), enige ander verteenwoordiger, sy vakbond of ‘n kollega. Dit is belangrik om daarop te let dat ‘n regsverteenwoordiger in meeste gevalle nie outomaties kwalifiseer om ‘n party in sulke aangeleenthede te verteenwoordig nie. Daar word van regsverteenwoordigers verwag om 14 dae voor die aanvang van die aangeleentheid skriftelike aansoek by die bedingingsraad te doen om toestemming om voor die raad te verskyn. Onlangse uitsprake in verband met CCMA-verwysings het egter die aansoek reël onder die vergrootglas geplaas met die gevolg dat ‘n voorsittende beampte meer diskresie gegun word om regsverteenwoordigers toe te laat om in CCMA aangeleenthede te verskyn. Daar word nie van vakbond verteenwoordigers en kollegas verwag om formeel aansoek te doen om ‘n party te verteenwoordig nie.

Hoe lank het ek om die geskil te verwys?

Dit is van kardinale belang dat die korrekte bedingingsraad dadelik aangestel word in die geval van onbillike afdankings aangesien die Wet slegs voorsiening maak vir ‘n periode van 30 dae na ontstaan van die geskil om ‘n saak aanhangig te maak. In die geval van onbillike arbeidspraktyke word daar voorsiening gemaak vir ‘n 90 dae periode en in die geval van diskriminasie ‘n periode van 6 maande.

Hoe nader ek die korrekte bedingingsraad vir my geskil?

Indien daar van die CCMA gebruik gemaak word, kan u na u naaste CCMA kantoor gaan om ‘n “LRA vorm 7.11” te voltooi. Hierdie vorm is ook geredelik beskikbaar by enige kantoor van die Departement van Arbeid of op die CCMA se webtuiste. Sodra die vorm voltooi en ingedien is, moet daar ook ‘n kopié aan die teenparty in die dispuut gelewer word om aan hul die geleentheid te gee om die bewerings te betwis sou hulle dit verkies. Aanvaarbare lewerings metodes sluit in ‘n faksimilee, geregistreerde pos of persoonlike aflewering (dit is belangrik om bewyse van die lewering van die dokument te hou, bv. die faks-afleweringsbewys, die kwitansie van die geregistreerde pos of die teenparty se handtekening as ontvangs – deesdae sal bewys van e-pos aflewering ook aanvaarbaar wees).

In die skrywer se persoonlike ervaring is dit baie belangrik om die verwysings- dokumente behoorlik en akkuraat te voltooi omrede dit ‘n verdere punt van dispuut kan veroorsaak in die geskil. Indien enige van die partye huiwerig of onseker is, is dit beter om ‘n arbeidskenner of ervare persoon aan te stel om hulle by te staan.

Wat gebeur by die CCMA?

Die CCMA sal al die betrokke partye kontak met ‘n verhoordatum indien hulle van mening is dat die Versoening / Arbitrasie proses gepas is vir die geskil. Versoening is daarop gemik om die geskil informeel te skik sonder om die meer rigiede proses van arbitrasie te volg. Indien versoening nie slaag nie sal die voorsittende beampte (bekend as die kommissaris) ‘n sertifikaat uitreik in hierdie verband. Sodra die sertifikaat uitgereik is, moet die saak verwys word vir arbitrasie via ‘n “LRA vorm 7.13” wat binne 3 maande ingedien moet word na die uitreiking van die sertifikaat.

Arbitrasie

Arbitrasie is in kort ‘n vorm van alternatiewe geskilbeslegting waar partye en getuies onderhewig is aan kruisondervraging en ‘n bindende beslissing en / of gepaste toekenning gemaak word deur die voorsittende beampte (genoem die arbiter). Indien daar nie aan die toekenning voldoen word nie, kan dit afdwingbaar gemaak word deur middel van ‘n hofbevel via die arbeidshof.

Slot

Die bogenoemde proses kan ‘n tydrowende, emosioneel dreinerende en stresvolle prosedure wees en die skrywer sal enige voornemende verwysende party aanraai om ‘n professionele persoon, geskool in die arbeidsreg aan te stel om hul in die proses by te staan.

Artikel deur Patrick Vosloo (Assosiaat)

Vir meer inligting kontak ons by office@rgprok.com of 044 601 99 00. www.rgprok.co.za

 

0

Related Posts

WHATSAPP BOODSKAPPE WAT JOU…

WHATSAPP BOODSKAPPE WAT JOU MOONTLIK ‘N BOETE OF TRONKSTRAF OP DIE HALS KAN HAAL Met die ontwikkeling van die internet en sosiale media oor die afgelope 20 jaar, het dit…
Read more

OORWEEG WAT JY PLAAS…

OORWEEG WAT JY PLAAS – LASTER IN DIE ERA VAN SOSIALE MEDIA. Die meerderheid van die publiek se aandag is nie meer gevestig op die tradisionele bronne van nuus, inligting…
Read more