HOE VERLOOP DIE PROSES VAN BOEDELADMINISTRASIE?

771Die administrasie van ‘n bestorwe boedel geskied binne die raamwerk en in ooreenstemming met die Boedelwet 66 van 1965. Dit behels ‘n groot hoeveelheid gedetailleerde administratiewe werk. Die doel van hierdie artikel is om ‘n kort algemene oorsig daarvan te gee sodat u weet wat om te wagte te wees.

Met behulp van al die vereiste dokumentasie en inligting word die boedel aangemeld by die Meester van die Hoë Hof ten einde ‘n eksekuteursbrief te bekom. Daar kan feitlik geen vordering op die boedel gemaak word voordat die Eksekuteursbrief nie uitgereik is nie. Dit neem gewoonlik tussen 15-21 werksdae om uitgereik te word.

Sodra die Eksekuteursbrief ontvang is sal die Eksekuteur voortgaan om in terme van artikel 29 van die Wet advertensies in die Staatskoerant en ‘n plaaslike koerant te plaas waarin alle debiteure en krediteure versoek word om hul eise teen of ten gunste van die boedel in te stel binne ‘n tydperk van 30 dae vanaf datum van publikasie van die advertensie.

Dit is gedurende hierdie 30 dae periode wat die eksekuteur ‘n Magtigingsbrief vir die oprigting van ‘n testamentêre trust en/of wysiging van ‘n bestaande inter vivos trust sal aanvra (indien van toepassing op die spesifieke boedel).

Die Eksekuteur sal toesien tot die verkryging van waardasies van roerende sowel as onroerende bates wat deel van die boedel vorm. Die Eksekuteur sal ook alle finansiële instellings in kennis stel van die afsterwe van die betrokke persoon. Die nodige balanssertifikate sal aangevra word en alle fondse wat deel van die boedel vorm invorder.ie en Distribusierekening

Sodra die Eksekuteur alle relevante inligting ingewin het sal hy/sy in ‘n posisie wees om die Likwidasie en Distribusierekening op te stel. Hierdie rekening toon al die bates en laste in die boedel. Normaalweg word die Likwidasie en Distribusierekening binne 6 maande na uitreiking van die Eksekuteursbrief opgestel.

Sodra die Likwidasie en Distribusierekening opgestel is word dit na die Meester gestuur vir goedkeuring. Met ontvangs van die Meester se goedkeuring sal die Eksekuteur weer advertensies plaas in terme van artikel 35 van die Wet in die Staatskoerant en ‘n plaaslike koerant om kennis te gee dat die rekening vir ‘n tydperk van 21 dae ter insae lê by die Meester. Die doel hiervan is om aan alle belanghebbende partye die geleentheid te gee om die rekening te bestudeer en indien nodig, beswaar teen die rekening te maak. ‘n Afskrif van die rekening word ook ingehandig by die plaaslike Landdroskantoor binne die

jurisdiksiegebied waar die oorledene gewoon het voor sy/haar afsterwe.

Fase 3: Verdeling van die boedel

By verstryking van die 21 dae periode sal die Meester die Eksekuteur in kennis stel of daar enige besware teen die rekening ingehandig is en of die rekening gewysig moet word.

Indien geen beswaar binne die 21 dae periode ontvang is nie sal die erfgename geregtig word op hul erfenisse en mag die Eksekuteur voortgaan met die verdeling van die boedel ooreenkomstig die rekening.

Onroerende eiendom word nou oorgedra, welke oordrag plaasvind by die betrokke Akteskantoor. Oordrag van motorvoertuie, vuurwapens en ander roerende bates vind plaas ooreenkomstig die verskillende voorgeskrewe vereistes.

Administrasiekoste en laste word gedurende hierdie fase betaal. Die Eksekuteur sal in samewerking met die genomineerde belastingpraktisyn toesien tot die finalisering van die oorledene se inkomstebelastingopgawes en verkryging van ‘n uitklaringsertifikaat vanaf SARS.

BESTORWE BOEDEL ADMINISTRASIE PROSES:

Sodra die Eksekuteur in staat is om aan die Meester te bewys dat al die erfgename hul erfenisse ontvang het en alle krediteure betaal is, mag daar aansoek gedoen word vir die uitreiking van ‘n liasseerstrokie. Indien die Meester tevrede is dat die administrasie van die boedel gefinaliseer is, sal hy/sy die liasseerstrokie uitreik waarin bevestig word dat die Eksekuteur die boedel kan afsluit.

Neem asseblief kennis dat reëlings m.b.t. die voortsetting van die pensioen en/of mediese fondsdekking die langslewende gade se verantwoordelikheid is.

Kontak gerus een van ons boedel-spesialiste sou u enige van ons dienste of verdere inligting benodig, by 044 601 9900 of office@rgprok.co.za . www.rgprok.co.za

0

Related Posts