Huweliksgoedere bedelings in Suid-Afrika

Huweliksgoedere bedelings in Suid-Afrika

 

Daar is drie soorte huweliksgoedere bedelings in Suid-Afrika. ‘n Huwelik binne gemeenskap van goedere, ‘n huwelik buite gemeenskap van goedere waar die aanwasbedeling op van toepassing is en ‘n huwelik buite gemeenskap van goedere.

Dit is noodsaaklik om die verskille te verstaan ​​voordat u in die eg tree.

‘n Huwelik binne gemeenskap behels dit dat die gades mede-eienaars word van alle bates en laste (soos byvoorbeeld skuldverpligtinge). Dieselfde beginsel geld vir bates en skuldverpliginge wat bekom word gedurende die bestaan van die huwelik. Indien een van die partye byvoorbeeld `n regsaanspreeklikheideis van R30 miljoen op die lyf loop kan die skuldeiser beide partye se “bates” verkoop om die skuld te delg. Indien een gade gesekwestreer word, word die ander ook gesekwestreer want daar is net een boedel. Handelstransaksies soos byvoorbeeld die aankoop van `n motorvoertuig kan nie plaasvind alvorens die ander gade toestemming gegee het nie. Dieselfde geld vir die vervreemding (verkoop) van `n bate wat nie mag geskied sonder toestemming nie. Donasies tussen gades is nie moontlik nie.

Indien gades getroud is buite gemeenskap van goed met die aanwas bedeling van toepassing is daar prakties gesproke drie boedels: Elke gade se boedel voor die huweliksluiting op voorwaarde dat die bates wat die gades bekom het voor huweliksluiting in `n huweliksvoorwaarde kontrak (HVK) as afsonderlike bates aan gedui word. Na huweliksluiting kom `n “derde” boedel tot stand. Gedurende die bestaan van die huwelik is die werking van die huweliksgoedere bedeling egter buite gemeenskap van goed. Elke gade bly in beheer van sy/haar bates en `n skuldeiser kan nie op die ander gade se bate beslag lê en verkoop vir skuld nie. By egskeiding en /of dood van die een gade (ontbinding van die huwelik) word die gades se afsonderlike boedels met mekaar vergelyk en indien een gade se boedel `n groter groei toon as die ander gade se boedel, word die groei gelykop tussen die gades verdeel. Indien een gade gesekwestreer word dan word die ander gade nie gesekwestreer nie. Donasies tussen gades is moontlik.  `n Huweliksvoorwaarde kontrak (HVK) wat voor `n notaris geteken is deur beide gades voor die huweliksluiting word vereis.

Buite gemeenskap van goed behels dat elke party sy/haar bates voor en ten tyde van die huwelik behou as sy/haar uitsluitlike eiendom. Gades bly dus deurentyd in beheer van sy/haar bates en skuldeiser(s) van die een gade kan nie op die ander gade se bates beslag lê en verkoop nie. Donasies tussen gades is moontlik. Toestemming vir die aankoop en verkoop van bates word nie vereis nie. `n HVK voor die sluit van die huwelik word vereis.

Vir meer inligting hieroor, kontak Jaco Fourie by Rauch Gertenbach Ing by 044 601 9900 of office@rgprok.com .

0

Related Posts