OORWEEG WAT JY PLAAS – LASTER IN DIE ERA VAN SOSIALE MEDIA.

OORWEEG WAT JY PLAAS – LASTER IN DIE ERA VAN SOSIALE MEDIA.

Die meerderheid van die publiek se aandag is nie meer gevestig op die tradisionele bronne van nuus, inligting en sosiale interaksie nie weens die ontwikkeling en kommersialisering van sosiale media in die afgelope dekade. Die gevolg is dat die meeste individue aktief deelneem op platforms soos Facebook, Instagram, Twitter of ‘n magdom ander sosiale media produkte wat soortgelyke dienste aanbied.   Indien nie, dink byvoorbeeld aan die vriendelike, plaaslike WhatsApp-groep wat tot voordeel en veiligheid van alle plaaslike wonings gestig is.

Die beskikbaarheid en gebruik van hierdie alternatiewe mediabronne moet natuurlik geprys word.  Wat egter ‘n probleem kan bied, is die gemak waarmee oorspronklike inhoud verder versprei en / of mee saamgestem kan word deur middel van kommentaar, “tagging” of verdere plasing, wat tot gevolg het dat die vangnet vir ‘n laster-eis wyer is as wat tradisioneel die geval was.

Laster in die Suid-Afrikaanse reg is daarop gemik om ‘n persoon se waardigheid en / of reputasie te beskerm. By die beoordeling van ‘n laster eis sal ons Howe ondersoek instel na die aanwesigheid al dan nie van die volgende:

 1. Was die persoon wat die plasing gedoen het van plan om laster te pleeg?
 2. Was die stellings verkeerd?
 3. Is daar ‘n gepubliseerde lasterlike verklaring oor die klaer gemaak?
 4. Het die klaer skade gely weens die lasterlike verklaring?

Vir die doeleindes van hierdie artikel sal die vereistes, en die verdediging wat daarvoor beskikbaar is, nie ten volle geopenbaar word nie en is dit voldoende om te sê dat ons Howe hul beslissing of laster plaasgevind het, op die unieke feite van elke spesifieke saak baseer.

In die verlede, voordat sosiale media hoofstroom geword het, was eise vir laster in die meeste gevalle beperk tot die bron van gepubliseerde uitsprake, aangesien dit meestal in gedrukte media sou verskyn. Sosiale media het hierdie landskap aansienlik verander, aangesien potensiële lasterlike uitsprake nou versprei en / of ondersteun kan word deur verskeie sekondêre verbruikers wat hulself dan ook blootstel aan potensiële optrede in hul persoonlike hoedanigheid of as deel van ‘n spesifieke groep.

Dit is duidelik gebaseer op die volgende beginsels wat ons howe in die onlangse verlede blootgelê het:

 1. U hoef nie die oorsprong te wees van moontlike lasterlike verklarings om aanspreeklik te wees vir laster nie.
 2. Om ‘n boodskap van derdepartye te deel of daarvan te hou, kan as laster gesien word.
 3. Waar u in ‘n lasterlike boodskap ge-“tag” word en u uself nie verwyder of van die plasing distansieër nie, kan dit as lasterlik beskou word.
 4. Selfs as ‘n spesifieke individu se plasing in isolasie nie as lasterlik beskou kan word nie, kan verskeie plasings van verskillende individue as lasterlik beskou word wanneer dit as geheel oorweeg word.

Gegewe die uitbreiding van die vangnet vir laster-eise, spesifiek met betrekking tot individue of hulle die oorsprong van potensiële lasterlike verklarings is al dan nie, is dit opmerklik dat enige Grondwetlik gewaarborgde reg onderhewig is aan beperkings, insluitend die reg op Vryheid van Spraak. U word dus aangeraai om nie net u eie individuele sosiale media-plasings, maar ook die hele spoor van plasings rakende enige saak wat bespreek word, deeglik te oorweeg.

Die ekstra sorg wat getoon moet word voordat u aktief deelneem aan groepbesprekings en / of kommentaar aanlyn, is des te meer duidelik sedert die Menseregtekommissie se aktiewe en goed gepubliseerde strewe om individue wat rassistiese aanmerkings aanlyn maak, te vervolg.

In u gretigheid om te verhoed dat u verband hou met lasterlike kommentaar op sosiale media wat van ‘n derde party afkomstig is, moet u natuurlik nie nalaat om enige inhoud wat van uself afkomstig is, deeglik te oorweeg nie.

Onthou, indien u enigsins twyfel, moenie plaas nie.

Artikel deur Gavin Jordaan, Assosiaat: Litigasie

Vir meer Inligting kontak Gavin by 044 601 9900 of office@rgprok.com.


ADVERTORIAL


KRY REGSADVIES VOOR JY JOU HUIS KOOP
Dis belangrik om daarop te let dat ons reg bepaal dat enige ooreenkoms waarby vaste eiendom mee gehandel word, skriftelik moet wees en dat mondelingse ooreenkomste by die koop en verkoop van vaste eiendom, onafdwingbaar is.

SUID-KAAP SAKENUUS EN VIDEO

Vir baie van ons is die voorreg om jou eie huis te besit, die begin van welvaartskepping en sekuriteit. Veral wanneer jy jou eerste woonhuis koop, kan die gedagte aan die proses en wat dit alles behels, baie intimiderend wees. Baie mense is onkundig oor terminologie wat gepaard gaan met die proses en die risiko’s daaraan verbonde kan jou benoud maak. Jy handel immers met jou grootste bate.

Is dit dus noodsaaklik om regsadvies in te win voor die tyd?

 

Die volgende basiese beginsel geld: Jy gaan gebonde wees aan dit waarop jy kontraktueel ooreenkom.

Dit is dus baie belangrik dat jy so vroeg as moontlik met jou eiendomsprokureur skakel sodat hy jou breedvoerig oor die slaggate en prosesse kan inlig – verkieslik nog voordat jy besluit om ‘n aanbod op eiendom te maak.

Sodra jy die ooreenkoms geteken het, is jy gebonde aan die bepalings daarin vervat.

Skriftelike ooreenkomste kan slegs skriftelik by wyse van ooreenkoms tussen die partye na die tyd verander word en wysigings van die bepalings van ‘n getekende ooreenkoms is nie afdwingbaar, tensy dit op skrif gestel en deur die partye onderteken is nie.

Dis belangrik om daarop te let dat ons reg bepaal dat enige ooreenkoms waarby vaste eiendom mee gehandel word, skriftelik moet wees en dat mondelingse ooreenkomste by die koop en verkoop van vaste eiendom, onafdwingbaar is.

Dit is geen verskoning om na die tyd te sê dat jy nie geweet het wat jy teken of waarvoor jy jou inlaat nie. Gesels dus vooraf met jou prokureur voordat jy iets doen. What should I discuss in advance with my lawyer?

Wat moet ek vooraf met my prokureur bespreek?
Alhoewel die meeste bepalings van koopkontrakte vir die koop van eiendom voor die hand liggend is, is daar sekere bepalings wat gewoonlik tot misverstande en potensiële dispute aanleiding kan gee bv.

 • Verbandklousules.
 • Sogenaamde “72 uur” klousules.
 • Die verpligting om sigbare gebreke uit te wys en te openbaar.
 • Meningsverskille oor wat presies ‘n vaste aanhegting is.
 • Korrektheid van bouplanne.
 • Voorwaardes geregistreer teen die titelakte van die eiendom.
 • Kostes verbonde aan die registrasie van die oordrag van die eiendom sowel as die registrasie van die verband. Beide hierdie koste aspekte is vir die rekening van die koper.
 • Welke nakomingsertifikate verkry moet word byvoorbeeld vir die elektriese installasie, die gasinstallasie en die elektriese omheining van die eiendom.

 

In wie se naam moet die eiendom geregistreer word?

Dis belangrik om vooraf te bepaal in wie se naam die eiendom geregistreer moet word. Jou huweliksgoedere bedeling sal bepalend hieroor wees, maar voorts het jy ook nog die keuse van bv. ‘n familietrust of maatskappy waarin die eiendom oorgedra kan word. Hierdie keuses hou praktiese- en regsgevolge in. Doen dus vooraf jou huiswerk goed hieroor en raadpleeg jou rekenmeester oor die belastingimplikasies verbonde aan jou keuse.

Wie kan die oordragprokureur aanstel?

‘n Prokureur, wat in die registrasie van eiendomsoordragte spesialiseer, moet aangestel word om die proses te hanteer. Sulke prokureurs word akte- of transportbesorgers genoem. Oordrag van eienaarskap van vaste eiendom vanaf ‘n eienaar na ‘n koper, word formeel in die aktekantoor geregistreer. Eers sodra registrasie plaasgevind het, word die koper wettiglik die nuwe eienaar van die eiendom.

Kyk ‘n video hieronder:

0

Related Posts

WHATSAPP BOODSKAPPE WAT JOU…

WHATSAPP BOODSKAPPE WAT JOU MOONTLIK ‘N BOETE OF TRONKSTRAF OP DIE HALS KAN HAAL Met die ontwikkeling van die internet en sosiale media oor die afgelope 20 jaar, het dit…
Read more

GESKILLE EN PROSEDURES IN…

GESKILLE EN PROSEDURES IN DIE WERKSPLEK – WAT OM TE DOEN Te midde van ‘n pandemie en dreigende resessie is dit nie net individue nie, maar ook werkgewers wat toevlug…
Read more