Padblokkades – wat om tydens die feesseisoen te verwag

Padblokkades – wat om tydens die feesseisoen te verwag

Die feesseisoen is ophande en na ‘n onstuimige twee jaar van pandemie, inperkings, nasionale en internasionale reis beperkings en al die ekonomiese probleme wat daarmee gepaard gaan, sal niemand ons blameer dat ons die pad wil vat en bietjie wil ontspan by ons gunsteling vakansie bestemmings nie. Hierdie artikel dien as waarskuwing aan almal wat gedurende die feesseisoen, meer ‘feestelik’ wil omgaan as wat ons landswette toelaat.

PADBLOKKADES – Padblokkades wat effektief uitgevoer word, is ‘n doeltreffende manier om tussen wetsgehoorsame burgers en die wettelose burgers te onderskei. Die Grondwet, plaas sekere beperkings op die wettigheid van padblokkades (wat onder die wye definisie van soek en beslaglegging val). Die Grondwet beskik oor standaarde waaraan die beamptes van die padblokkades moet voldoen.

Die Grondwet beskerm spesifiek die reg dat jy of jou huis nie onnodig deursoek mag word nie, omrede so ‘n soek ‘n skending van jou reg tot privaatheid tot gevolg kan hê.

Artikel 36 van die Grondwet maak voorsiening dat jou regte tot privaatheid beperk kan word. Die skending van jou reg op privaatheid sal toegelaat word as die beperking van jou Grondwetlike reg redelik is, en die enigste manier is waarop `n regmatige doel met wetgewing bereik kan word. Die Strafproseswet het ten doel om misdaad te bekamp.

Die Strafsproseswet, sowel as ander wetgewing, soos die Polisiedienswet maak voorsiening vir sekere stappe wat inbreuk kan maak op jou reg tot privaatheid.

Artikel 13(6) van die Polisiediens Wet voorsien dat ‘n wetstoepasser kan enige persoon, gebou, eiendom, voertuig, skip, vliegtuig of stoorplek deursoek (sonder ‘n lasbrief) en om enige items wat gevind is, te konfiskeer en in besit te neem. Die rede vir hierdie prosedure is om wetstoepassers in staat te stel om die onwettige beweging van persone en goedere wat die grense van Suid-Afrika oorsteek te beperk.

Die Polisiedienswet verleen magtiging aan die Nasionale en Provinsiale Kommissaris om ‘n polisiebeampte skriftelik toestemming te gee om padblokkade(s) of kontrolepunt(e) op enige openbare pad en in enige area op te rig.

Wetstoepassers kan by padblokkades ‘n individu of motorvoertuig of enige houer, of items op hierdie motorvoertuig, deursoek. Sou hy enige iets kry wat onwettig is, kan hy op hierdie item beslag lê, sonder ‘n lasbrief.

Die wetstoepasser is ingevolge wetgewing, en op aanvraag van enige individu wat voel dat hul regte geskend is, verplig om ‘n kopié van die skriftelike opdrag te voorsien. Die proses en regverdigheid van arrestasies van individue by padblokkades is al getoets in ons howe (Sithonga v Minister of Safety and Security). Die rede vir ‘n padblokkade moet altyd redelik wees.

“MOENIE MET MY PRAAT NIE, PRAAT MET MY PROKUREUR”

Die gevoel is soms om ‘oop kaarte te speel’ by ‘n padblokkade want dan sal die wetstoepassers my anders behandel. Dit is nie altyd die geval nie omdat die wetstoepasser verplig is om die reg toe te pas.

Bly eerder stil. Die reg om te swyg word gewaarborg in die Grondwet.

Alhoewel `n gearresteerde die reg het om te swyg, is hulle verplig word om hul name en adresse te verskaf.

My boodskap is, wees veilig, verantwoordelik, ingelig en toon respek teenoor wetstoepassers in die feesseisoen. Die harde werk van wetstoepassers, red talle lewens en verseker openbare orde en veiligheid.

 

Artikel deur Patrick Vosloo, Assosiaat (LLB, LLM)

Vir meer inligting kontak Patrick gerus by patrick@rgprok.com of 071 786 6046. www.rgprok.com

__

Vrywaring
Geen inligting in hierdie publikasie vervat sal geag wees die lewering van regsadvies te wees in spesifieke aangeleenthede nie. Lesers sal verantwoordelik wees om sodanige regsadvies van hulle eie regsspan te ontvang. Hierdie publikasie is slegs vir opvoedkundige en inligtingsdoeleindes.

0

Related Posts

DIE WET OP VERBRUIKERSBESKERMING…

DIE WET OP VERBRUIKERSBESKERMING EN DIE VERKOOP VAN ONROERENDE EIENDOM Sedert die inwerkingtreding van die Wet op Verbuirkersbeskerming No. 68 van 2008 (die Wet) op 31 Maart 2011, bestaan daar…
Read more

WERKNEMERS: WAT GEBEUR WANNEER…

WERKNEMERS: WAT GEBEUR WANNEER ‘N WERKGEWER IN SY/HAAR PERSOONLIKE HOEDANIGHEID GESEKWESTREER WORD OF ‘N MAATSKAPPY WORD GELIKWIDEER EN WAAR STAAN HULLE EISE? Wanneer ‘n werkgewer in sy/haar persoonlike hoedanigheid gesekwestreer…
Read more

VERTEENWOORDIGING DEUR VOLMAGTIGE AANSTELLING…

VERTEENWOORDIGING DEUR VOLMAGTIGE AANSTELLING – BELANGRIKE OORWEGINGS Dit blyk dat die meeste mense wat jy vandag ontmoet, onderdruk word en streng spertye opgelê word. Mense is altyd haastig om iewers…
Read more