U EGSKEIDINGSBEVEL BEPAAL DAT DIE HUIS U S’N IS, MAAR IS DIT WERKLIK DIE GEVAL?

U EGSKEIDINGSBEVEL BEPAAL DAT DIE HUIS U S’N IS, MAAR IS DIT WERKLIK DIE GEVAL?

 

Onlangse regspraak (Fischer v Ubomi Ushishi Trading CC & Others) het weereens beklemtoon hoe belangrik dit werklik is om transport te neem by wyse van registrasie in die aktekantoor na ‘n egskeidingsbevel gemaak is deur die hof wat ‘n skikkingsooreenkoms ingelyf het waarkragtens een gade se halwe aandeel in die gemeenskaplike eiendom oorgaan na die ander waar die partye binne gemeenskap van goedere getroud was.

Wanneer ‘n gewese gade die ander gade se halwe aandeel in die eiendom (die woonhuis byvoorbeeld) bekom kragtens ‘n egskeidingsbevel tot daardie effek, beteken dit nie dat hy of sy nou outomaties die eienaar daarvan is nie. Inteendeel, die bevel skep bloot ‘n persoonlike reg waarkragtens hy of sy kan aandring op registrasie van die eiendom in sy of haar naam. Slegs wanneer die halwe aandeel in die eiendom geregistreer word in die relevante aktekantoor sal eienaarskap vestig.

Dit is belangrik om te onderskei tussen ‘n persoonlike reg en ‘n saaklike reg (eienaarskap). ‘n Persoonlike reg is slegs afdwingbaar tussen die partye tot die ooreenkoms (byvoorbeeld twee partye tot ‘n skikkingsooreenkoms) en nie teenoor derde partye nie. ‘n Saaklike reg is ‘n baie sterker reg en is wel afdwingbaar teenoor derde partye.

In praktiese terme beteken bogenoemde bloot dat totdat die halwe aandeel waarop jy geregtig is nie in jou naam geregistreer is by die aktekantoor nie, bestaan daar ‘n risiko dat derde partye (soos jou gewese gade se skuldeisers) aanspraak kan maak op jou gewese gade se halwe aandeel in die eiendom.

Dit is dus van uiterste belang om seker te maak dat registrasie werklik plaasvind nadat die egskeidingsbevel gemaak is. In praktyk moet die party wie geregtig is op transport van die ander party se halwe aandeel in die gemeenskaplike eiendom kragtens ‘n egskeidingsbevel, aansoek bring by die aktekantoor vir die endossering van die titelakte tot daardie effek. Hierdie aansoek bewerkstellig transport by wyse van endossering en sal transportkostes dus betaalbaar wees. Dit sal dus raadsaam wees om vroegtydig voorsiening te maak vir die transportkostes om onnodige oponthoud te voorkom. Alhoewel daar transportkostes betaalbaar is, is transaksies kragtens ‘n egskeidingsbevel gelukkig vrygestel van hereregte.

Vir enige navrae kontak Paul Delport by 044 601 9900 of e-pos by office@rgprok.com . www.rgprok.co.za

0

Related Posts

Is jy seker jou…

Is jy seker jou besigheid is “GESOND”?   Baie maatskappye bevind hulleself onder finansiële druk in vandag se uitdagende ekonomiese omstandighede en komplekse handelsomgewing. Dit is van uiterste belang dat…
Read more

BORGTOG TEENOOR VERHOOR

BORGTOG TEENOOR VERHOOR Na aanleiding van heelwat navrae wat ons ontvang het insake onlangse hoë profiel misdade, gee ons graag meer duidelikheid rondom borgtog teenoor verhoor. Wanneer ‘n persoon of…
Read more
Secured By miniOrange