WANNEER EK ‘N EIENDOM WAT DEUR ‘N MAATSKAPPY BESIT WORD KOOP, MOET EK DIE MAATSKAPPY SE AANDELE OF DIE EIENDOM KOOP?

WANNEER EK ‘N EIENDOM WAT DEUR ‘N MAATSKAPPY BESIT WORD KOOP, MOET EK DIE MAATSKAPPY SE AANDELE OF DIE EIENDOM KOOP?

Vir baie mense is die aankoop van eiendom ‘n opwindende geleentheid – maar nou kom die eienaar met alternatiewe voorstelle vir die koop van die eiendom – ‘n ander moontlikheid waarvan jy geen kennis dra nie, maar waarvan die voordele amper te goed klink om waar te wees. ‘n Moontlikheid om kostes en tyd te spaar!

Die persepsie bestaan dat:

“Indien die eiendom in die naam van ‘n Maatskappy of Beslote Korporasie (BK) geregistreer is en jy die aandele of ledebelang (na gelang van die geval) koop, jy vrygestel is van die betaling van hereregte.”

Ons bespreek kortliks of dit wel voordelig is om hierdie opsie te oorweeg:

Daar bestaan die algemene siening dat jy nie hereregte betaal waaneer jy bloot die aandele in die Maatskappy of Ledebelang in die BK, koop nie.

 1. Die grootste enkele uitgawe wanneer jy vaste eiendom koop, is gewoonlik die hereregte. Hereregte is belasting wat SARS op die oordrag van eienaarskap van vaste eiendom hef.
 2. Hierdie belasting is deur die Koper betaalbaar – tensy die verkoop van die eiendom onderhewig is aan die betaling van BTW – en dit kan baie geld wees. Geld wat jy, bo en behalwe die koopprys van die eiendom, moet betaal en nie van SARS weer kan verhaal nie.
 3. So vir baie mense klink die opsie om die betaling daarvan vry te spring, baie aanloklik. Boonop bespaar jy ook tyd, aangesien die oordrag van die eiendom nie in die Aktekantoor geregistreer word nie.
 4. In die verlede was daar wel die skuiwergat in die wetgewing, maar reeds sedert 2002 is hierdie praktyk gestaak, alhoewel daar steeds foutiewelik daarna verwys word.
 5. Dus reeds vir baie jare, moet die koper by die verkoop van aandele in ‘n residensiële eiendomsaatskappy (‘n maatskappy met meer as 50% van sy batewaarde in residensiële eiendom) hereregte betaal bereken op die “billike markwaarde” van die eiendom.
 6. Ongelukkig gaan jy wel hereregte moet betaal!!

Belasting- en boedelbeplanningsoorwegings:

 1. Alhoewel geen twee gevalle dieselfde is nie, is daar verskeie belastingimplikasies betrokke. Kapitaalwinsbelasting (welke betaalbaar is by die verkoop van vaste eiendom) se koerse verskil drasties tussen Maatskappye en individue. Maatskappy se Kapitaalwinsbelastingkoerse is heelwat meer as in die geval van individue.
 2. Ook ander belastingimplikasies kan van toepassing wees bv BTW of boedelbelasting. Dit is dus belangrik om vooraf professionele advies in te win oor jou spesifieke finansiële omstandighede

Koste en Eenvoud:

 1. Om ‘n Maatskappy te bestuur bring natuurlik addisionele koste en administratiewe kompleksiteit mee. Maatskappy state moet jaarliks opgestel word en rekenkundige rekords moet deeglik gehou word. Dit behels jaarlikse addisionele kostes. Verder loop jy as direkteur van die Maatskappy ook verdere verantwoordelikhede op en moet jy voldoen aan die formaliteite soos deur die Maatskappywet daargestel.
 2. Indien daar verbande oor die eiendom geregistreer is, sal daar met hierdie verbande gehandel moet word. Dit opsigself kan ‘n baie tydsame proses wees, aangesien bv. die huidige direkteur/e se borgstellings gekanselleer en nuwe borgstellings geregistreer gaan moet word. Iets waartoe die banke nie baie geneë is nie.
 3. Prosesse is baie eenvoudiger indien jy in jou persoonlike naam met die eiendom handel, as byvoorbeeld in die naam van ‘n Maatskappy of Beslote Korporasie.

Die verborge risiko’s:

 1. Wanneer jy die Maatskappy se aandele of die Beslote Korporasie se ledebelang, oorkoop, kry jy die aandele van die Maatskappy (of ledebelang in die geval van ‘n BK) en daarmee saam die Maatskappy of BK soos dit is, met al sy bates en laste en bestaande en toekomstige verpligtinge. In baie gevalle is die verkoper nie bekend aan die koper nie en indien alle skulde van die Maatskappy of BK nie vooraf openbaar is nie, loop jy die risiko om die huis te verloor, indien daar skielik ‘n verpligting van die Maatskappy of BK na die tyd na vore kom.
 2. Onverklaarde borgskappe is ‘n wesenlike en blywende risiko. Ongelukkig is daar nie ‘n manier om vooraf te bepaal of daar wel borgskappe deur die maatskappy aangegaan is nie, so jy loop die risiko indien daar wel na die tyd so iets na vore sou kom. Onverklaarde borgskappe is ‘n wesenlike en blywende risiko. Ongelukkig is daar nie ‘n manier om vooraf te bepaal of daar wel borgskappe deur die maatskappy aangegaan is nie, so jy loop die risiko indien daar wel na die tyd so iets na vore sou kom.
 3. Dis baie belangrik om die finansiële state van die Maatskappy of BK vooraf behoorlik na te gaan, sodat jy nie na die tyd verras word deur skuldeiser met eise teen die betrokke Maatskappy of BK nie.

 

Weer eens belangrik – win vooraf regsadvies in voor jy jou hand op papier sit!

Artikel deur Dirk Schoeman (Senior Assosiaat) – dirk@rgprok.com


 

0

Related Posts

DIE WET OP VERBRUIKERSBESKERMING…

DIE WET OP VERBRUIKERSBESKERMING EN DIE VERKOOP VAN ONROERENDE EIENDOM Sedert die inwerkingtreding van die Wet op Verbuirkersbeskerming No. 68 van 2008 (die Wet) op 31 Maart 2011, bestaan daar…
Read more

WERKNEMERS: WAT GEBEUR WANNEER…

WERKNEMERS: WAT GEBEUR WANNEER ‘N WERKGEWER IN SY/HAAR PERSOONLIKE HOEDANIGHEID GESEKWESTREER WORD OF ‘N MAATSKAPPY WORD GELIKWIDEER EN WAAR STAAN HULLE EISE? Wanneer ‘n werkgewer in sy/haar persoonlike hoedanigheid gesekwestreer…
Read more

VERTEENWOORDIGING DEUR VOLMAGTIGE AANSTELLING…

VERTEENWOORDIGING DEUR VOLMAGTIGE AANSTELLING – BELANGRIKE OORWEGINGS Dit blyk dat die meeste mense wat jy vandag ontmoet, onderdruk word en streng spertye opgelê word. Mense is altyd haastig om iewers…
Read more